Category: ትግርኛ

ቃል ሃገራዊ ማሕበር ደቀንስትዮ ኤርትራ ብኣጋጣሚ 8 መጋቢት 2021

ናይ ሎሚ ዓመት 8 መጋቢት፡ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ፡ ኣብ ትሕቲ ፍልይ ዝበለ ዓለማዊ ሃዋህው ትዝከር ኣላ። ኣብ መወዳእታ 2019፡ ኣብ ውሱን ከባቢ ሃገረ ቻይና ዝተኸስተ ለበዳ ቫይረስ ኮቪድ-19፡ ኣብ ዓመተ 2020 ብፍጥነት ናብ ኩሉ...

ሓሳውን ቆርበትን ፡ እናሓደረ ይፎክስ

ብሚኪኤል ሓጎስ ኤርትራ ውሑድ ህዝቢ ግን ከኣ ዘሐብን ታሪኽ ዘለዋ ሃገር ብምዃና፡ እቲ ቀንዲ ምስጢር ዓወት ናይዚ ውሑድን በይኑ ኣንጻር ብዙሕ ጊንጢታት ገጢሙ ዝተዓወተን ህዝቢ እንታይ ምዃኑ ንቡዙሓት ሕንቅል  ሕንቅሊተይ ይኾኖም ይኸውን`ዩ። ከም መቀጸልታ ዘቤታዊ ፕሮግራምን ፖሊሲታትናን ዝኾነ ናይ ወጻኢ ፖሊሲናን ዝምድናታትናን ‘ውን ን ሃገራዊ ረብሓናን ብዝሕሉ መንገዲ ምእንቲ ሰላምን ምርግጋእን ዞባናን ዓለምን ብምስራሕ:ምስ ኩሎም ህዝብታትን መንግስታትን ዞባናን ዓለምን ኩሉ መዳያዊ ምትሕብባር ብምምዕባል ክምስረት ከምዘለዎ ብምእማን ዓሊምካ ምስራሕ ፡ ነቲ ናይ ውሽጢ መደባት ልምዓት ዝድርዕ ብሓደ ሸነኹ ምትሕብባርን ናይ ወጻኢ ሽርክነት ምሕያል በቲ ኻልእ ድማ ተጊሁ ምስ ምጽማም ሓድነት ምክእኣልን ሓዊሱ ይጋዓዝ ምህላው`ዩ ከም ህዝብን ሃገርን ንኹሎም ኣብ ልዕሊኤኡ በብእዋኑ ክመጹ ዝጸንሑ ቀይድታት ክበትኮምን ክዕወተሎምን ዝጸንሐን ዘሎን።   እዚ ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ ከም ሃገርን ህዝብን ሃንቀው እንብሎ ከምቲ ሕልሚ ሰላምን ናጽነትን ጋህዲ ዝገበርና፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ንዝነበሩና ኩሎም ዞባውን ዓለማውን ብድሆታት ብ ልዑል መኸተናን ተጸዋርነትን ጽባሕ ጋህዲ ንክኸውን ፡ብኹሉ ዓይነት መኸተታት ዘበርዓንና ንጽባሕ ጋህዲ ዝገብርናን፡ ሎሚ ድማ ነቲ እንሓልማ ተባሃጊትን ተወዳዳሪትን ኤርትራ ንምህናጻ ኣብ ናይ...

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ህልዊ ዞባዊ ምዕባለታትን ዘቤታዊ ኩነታትን ዝቐንዐ ሰፊሕ ቃለ-መሕትት ኣካዪዱ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ትማሊ ረቡዕ 17 ለካቲት፡ ብሬድዮን ቴለቪዥንን ብቐጥታ ኣብ ዝተመሓላለፈ ቃለ-መሕትት፡ ኣብ ዝተፈላለየ ዞባዊን ሃገራዊን ዛዕባታት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ። ቃለ-መሕትት ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት፡ ዶባዊ ምስሕሓብ ኢትዮጵያን ሱዳንን፡...

መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፣ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን!  ኣብ’ዛ 2020 ሰጊርና፣ ንኣትዋ ዘሎና ሓዳስ ዓመት 2021፣ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን፣ ዮሃና!  2020፥ ምስ ዓለማዊን ዞባዊን ውህሉል ነውጺ፣ ህልቂታዊ ለበዳ ኮቪድ-19 ተወሲኹዋ፣ ኣብ ታሪኽ ሰባት፣ ከቢድ...

መምርሒ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ

ለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ ብደረጃ ዓለም ኮነ ኣህጉርናን ከባቢናን፡ ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ መጠን ይዓርግ ከምዘሎ፡ ኩሉ ሰብ ዕለታዊ ዝከታተሎ ዘሎ ፍጻሜ እዩ። ኣብ ሃገርና እውን ብተመሳሳሊ፡ እቲ ለብዳ ንብዙሕ ኣዋርሕ፡ ኣብ ዝተሓተ መጠን ጸኒሑ፡ ኣብዚ...

ሓተታ – ትኩርነት፡ ክሳብ ስግኣትና ዝቕንጠጥ!

ኣብ ወርሒ መጋቢት 2020፡ ብደረጃ ዓለም መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ፍርቂ ሚልዮን ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን፡ ኣሰንባዲ ክስተት እዩ ነይሩ። በቲ ዝተፈጥረ ስግኣት ድማ፡ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ዓለም፡ ደረጃን ዕምቈትን ዝተወስደ ስጉምቲታትን ዝጽንዓሉ ናይ ትግባሬ ግዜን...

ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ፡ ኣብ ካይሮ

ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቘመ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ፡ ሎሚ ኣብ ካይሮ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ኣሰይድ ሳምሕ ሽኩሪ ተራኺቡ። ኣብ’ዚ መቐጸልታ ናይ’ቲ ሰብ-መዚ ኤርትራን ግብጽን ዘካይድዎ፡...

ምድልዳል ዞባዊ ሰላምን ምሕዝነትን

ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ብሰሪ መስሕብ ሓያላን ስትራተጂያውነቱ፡ ካብ ምብቃዕ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ (መፋርቕ 20 ክፍለ-ዘመን) ጀሚሩ፡ ብኣዝዩ ኣዕናዊ ተሞኩሮ እዩ ሓሊፉ። ንስለ ግሎባዊ ስትራተጂ ርእሰ ሓያላን ተባሂሉ፡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈጸመ ዘይሕጋዊ ጎበጣን ዘስዓቦ ነዊሕ...

መልእኽቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ

ኣብ ጐረባብትና ሃገራት ዝርአ ዘሎ ለበዳ ኣንበጣ፣ ብኣዝዩ ሓደገኛ መልክዕን ስፍሓትን ይቕጽል ስለዘሎ፣ ሓረስቶት ዝኣኸለ ዘራእቶም ብኣጋ ክእክቡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ይጽውዕ። ካብ ዕለት 18 ጥቅምቲ 2020 ኣትሒዙ፣ ካብ ጐረቤት ሃገር ናብ ዞባ ደቡብ ዝኣተወ...

YPFDJ

4ይ ዙር ስልጠና ፖለቲካዊ ትምህርቲ ውዳቤታት ህግደፍ ኣብ ኤውሮጳ ከተማ ጀነቫ – ስዊዘርላንድ ተኻዪዱ

4ይ ዙር ስልጠና ፖለቲካዊ ትምህርቲ ውዳቤታት ህግደፍ ኣብ ኤውሮጳ፡ “ሓፋሽ ይንቃሕ፡ ይወደብ፡ ይተዓጠቕ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ካብ 12 ክሳብ 17 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ጀነቫ – ስዊዘርላንድ ተኻዪዱ። ኣብ’ዚ ንሰሙን መመላእታ ዝቕጸለ ስልጠና ካድራት፡...

id, elementum ultricies velit, neque. lectus consectetur ut fringilla nunc felis