ኣብ ህይወት ከመይ’ዩ ኣረኣእያና?

ዕንባባ ጽገሬዳ ካብ ኩሎም ዕንበባታት ብደረጃ ዓለም እታ ኣዝያ ዝተፈተወት እያ። ካብ ምፍታዋ ዝተላዕለ ድማ ንግስቲ ዕንበባታት – Queen of Flowers – ተባሂላ ትጽዋዕ።እቲ ዘገርም ነገር፡ ሰባት ብባህሪና እሾኽ ዘይንፈቱ ክንስና ነዛ እሾኽ ዘለዋ ዕንባባ ጽገረዳ ክንፈትዋን ከነድንቓን ንረአ። እቶም እነፈትዋን

እነድንቓን ከኣ ብኽልተ ዝተፈላለየ ኣረኣእያ እናረአና ኢና። ገለና፡ ኣብ ከምዚኣ ዝኣመሰለት ጥዑም መኣዛን ጽቡቕ መልክዕን ዘለዋ ዕንባባ ፈጣሪ እሾኽ ብምፍጣሩ እናጓሃና ነድንቓ። ካልኦት ድማ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ድማ ኣብ ኣረኣእያና እዩ። ህይወት ኣብዛ ምድሪ ልክዕ ከምዛ ጽገረዳ እያ እትመስል። እቶም ኣብዛ ምድሪ ዘለና ሰባት ድማ በቲ ኣብዛ ህይወት ዘለና ኣረአእያ ኣብ ክልተ ዝተመቐልና ኢና። ህይወት ንኹሉ ሓደ ክንሳ ንገለና ንመመስገኒ ንገለና ንምጉሃይን ምግራምን ምኽንያት ትኾነና። እዚ ተዋጋኢ እሾኽ ፈጣሪ ጽጌረዳ ትኣክል ዕንባባ ብምፍጣሩ ንፈጣሪና እናመስገንና እናተሓጎስናን ነድንቓ።

ዘገርም ነገር’ዩ! እታ ንምምስጋንን ምጉሃዪን ምኽንያት ትኸውን ዘላ ጽጌረዳ ሓንቲ ክንሳ፡ ኣብ ሰባት ግን ዝተፈላለየ ስምዒታት ትፈጥር። ገለና በቲ እሾኽ ጌርና ነታ ጽገረዳ ክንርእያ ከለና፡ እቶም ገለና ድማ በታ ጽገረዳ ገርና ነታ እሾኽ ንርእያ። እምበኣርከስ እቲ ፍልልይ ኣብቶም ረኣይቲ ወይ ኸኣ ‘ህይወት’ ይብሃል።

ዓለምና ልክዕ ከም ዕንባባ ጽገሬዳ እያ። ጽቡቕን ሕማቕን ኣለዋ። እሞ ኸ ደኣ፡ ንሕናኸ ነቲ እሾኽ ናይ ዓለምና እናረኣዩን እናዘከሩን ካብ ዘጉረምሩሙ ዲና፡ ወይስ ዕምባባ ዓለምና እናረኣዩ ካብ ዘመስግኑ ሰባት? እስከ ነነብስና ንፈትሽ!     ፊልሞን ተወልደ(ዕምብረ)