Category: ትግርኛ

ዝኽሪ እታ ሓሙሽተ ናቕፋ

ኢንጅ. ኣማኑኤል ጸጋይ ነታ ኣብ ተስፋ ዝቘርጸሉን ሓይለይ ዝደኽመሉን እዋናት ምስጢር መተባብዕየይ ዝኾነት ሳንዱቐ ካብ ሰፈራ ኣውጺአ ኣብ መሬት ኣሳፊሐ ኮፍ ብምባል ክገናጽላ ጀመርኩ። ንህይወት ወዲ-ሰብ ካብ ዘቑምዋ ስርዓታት – ውድቀት ሓደ እዩ። ካብ...

ራእዪ ብዕዮ!

መንእሰያት ደረኽቲ ምዕባለ ሕብረተሰብ ተባሂሎም ክጥቀሱ ዝኽእሉ ረቛሒታት ብዙሓት እኳ እንተኾኑ፡ ርእሲ ኩሎም ግን ሰብኣዊ ጸጋ እዩ። ሃገራዊ ቻርተርና፡ “ኣብ ምህናጽ ቁጠባ እቲ ወሳኒ ሰብ እምበር ባህርያዊ ሃብቲ ወይ ርእሰማል ኣይኮነን. . . ንኤርትራ...

ዕላል ምስ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰ

መንእሰይ • ብእዋን ቁልዕነትካ ክንጅምር ፕሮፌሰር። ኣበይን ብኸመይን ኢኻ ኣሕሊፍካዮ? ብ1931 ኣብ ኣስመራ ኣብ ሹቕ ተወሊደ፤ ኣብ ዓመተይ ናብ ገዛ ከኒሻ መጺአ፡ ኣብ ገዛ ከኒሻ ዓብየ። ዕድመይ ምሉእ ኣብ ከተማ’የ ዓብየ። ገጠር ክንድቲ ኣይፈልጦን’የ።...

ፍልጠት፡ ሞያን ተክኖሎጂን

ፍልጠትን ሞያን ኣዝዮም ኣገደስቲ ረቛሒታት ዕብየት እዮም። ምኽንያቱ ናይ ኩሉ ምዕባለታት መሰረት ፍልጠት ወዲ-ሰብ እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ምንጪን ፈጣሪን ኩሉ ዓይነት ጸጋታት ሰብ እዩ። ሞያን ፍልጠትን ዝዓጠቐ ሰብ ድማ ዝያዳ ኣፍራዪ፡ ቅልጡፍን ኣድማዒን እዩ።...

ባህልን ክብርታትን

መንእሰይ ናይ ዝኾነ መድረኽ፡ ታሪኽ ከማእዝን ፍሉይ ሓላፍነት ዝተሰከመ ቀጸላ ሕብረተሰብ እዩ። መንእሰይ ወለዶ፡ ሓላፍነት ህዝብን ሃገርን ኣብ ማእገሩ ጸይሩ መድረኻዊ ተልእኾኡ ብብቕዓት ክፍጽም እንተኾይኑ ድማ፡ ንክብርታት ሕብረተሰቡ ክፈልጦ፡ ክሕበነሉን ብሶላ ናይ ህይወቱ ገይሩ...

ወኒ ርእሰ ምርኰሳ

ፖለቲካዊ ናጽነት ድርዑን ዋሕሱን ቁጠባዊ ሓርነት እዩ። ቁጠባዊ ሓርነት ድማ፡ እንትርፎ ብመትከል ርእሰ- ምርኮሳ ብኻልእ ዘይጭበጥ ጽፍሒ ናይ ናጽነት እዩ። ከምዝፍለጥ ናይ ዓብለልቲ ሓይልታት ስነ-ሓሳብን ድሌትን፡ እተን ዘይማዕበላ ሃገራት፡ ካብ መባእታዊ ቁጠባ ከይወጻ፡ ብቐጻሊ...

ስነ-ሓሳባዊ ብቕዓትን ውዳበን

ምንጪን መሰረትን ምዕባለ ሓሳብ ወይ ንቕሓት እዩ። መንእሰይ ናይ ዝኾነ ወለዶ፡ ኣብ ግዜኡ ንዘሎ ባዕላዊን ወድዓዊን ኵነታት ብልክዕ ዝግንዘብ፡ ብደረጃ ዓለም ዘሎ ዝተፈላለየ ኣምራዊ መጻወድያታት ፈንጺጉ፡ ብሓርነት ዝሓስብ ክኸውን ይግባእ። ህሉውን መጻኢን ወለዶ ዝሕበነሉን...

8ይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ብድምቀት ንምክያድ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ምድላዋት ይግበር

8ይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ኤርትራ 2018 “መንእሰይ፡ ጸዓት ዘላቒ ዕብየት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ምስ መመረቕታ መበል 31 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተወሃሂዱ፡ ካብ 13-15 ሓምለ፡ ኣብ’ታ ኩለንተናዊ ብቕዓት ኣብ ምህናጽን ሃገራዊ ክብርታት ኣብ ምስግጋርን...

9 ምኽንያታት ጠንቂ ምዝሓል ዋይፋይ (wi fi)

ሚኪኤል በርሀ ዋይ ፋይ ዝበሃል ኣገባብ ኣጣቓቕማ ኢንተርነት ኣብዚ እዋን’ዚ ዝያዳ ህቡብን ኣገዳሲ እናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ፍርያት ናይ ቴክኖሎጂ እዩ። እዚኣገባብ እዚ ኣብ ዝተወሰነ ርሕቀት ብምዃን ካብ ዝተፈላለዩ መርበብ ሓበሬታታት ዘድልየካ ሓበሬታ ክትወስድ ዘኽእለካ...

መደረ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ተሳተፍቲን ዕዱማትን በዚ ናይ ሎሚ ኣጋጣሚ፡ ዝኽሪ 27 ናጽነት፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢን ወጻኢን ዮሃና! ንኹሎም ኣብ ምውዳብን ምምዕራግን’ዚ በዓል ዝደኸሙ ከኣ፡ ምስጋና። ዓመት ሓለፈ፡ ዓመት መጸ፡ ርዝነትን ክብሪን፡ ሓርነትን ናጽነትን...

diam luctus id, ante. mattis consectetur non Lorem mi, nec ut ut