Category: ትግርኛ

ፍልጠት + ክእለት + ክብርታት ብቑዕ መንእሰይ

ማሕበረ-ቁጠባዊ ምዕባለ ሓደ ሕብረተሰብ፡ ኣብ እተፈላለዩ ጸጋታት ክምርኮስ ይኽእል። ብቐንዱ እናበረኸ ዝኸይድ ምዕባለ ሕብረተሰብ፡ ኣብ ባህርያዊ ጸጋታት፡ ምኽዕባት ኣፍራዪ ርእሰ-ማል፡ ኣብ ሰብኣዊ ጸጋታት፡ ኣብ ተክኖሎጂያዊ ምህዞን ውዳበን ክምርኮስ ይኽእል። እጃም እዞም እተጠቕሱ ጸጋታት ኣብ...

ኣቶ ሙሳ ናይብ ንኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰሚናር ሂቡ

ምዕሩይ ምዕባለ ኣብ ምርግጋጽን ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ምንጋስን፡ ትምህርቲ እቲ ቀንዲ ዕጥቂ ስለዝኾነ፡ መንግስቲ ኤርትራ ቀዳምነት ናይ ቀዳምነታቱ ሰሪዑ ዓቢ ወፍሪ ይገብረሉ ከምዘሎ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣቶ ሙሳ ሕሴን...

ቃል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ: ሲኞር ጁዜፐ ኮንተ: ኣብ ኣስመራ ዝተገብረሉ ናይ ምሳሕ እንግዶት ዘስምዖ

ክቡር ፕረሲደንት፡ ኣብ’ዚ ምህላወይ ዓቢ ክብርን ልዑል ባህታን’ዩ ዝፈጥረለይ። ነቲ ዝገበርካለይ ናይ ምሳሕ እንግዶትን፡ እቲ ንዓይን ንብጾተይ ዝተዋህበና ምዉቕ ኣቀባብላን ከመስግን እደሊ። ሎሚ ኣብ’ዛ ብንእሽቶ ሮማ “ፒኮላ ሮማ” እትፍለጥ ከተማ ኣስመራ ምህላወይ፡ ልዑል ፍስሃ...

ሚኒስተር ዑስማን፡ ኣብ ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕ.ሃ. መደረ ኣስሚዑ

ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ፡ 20 ዓመታት ንዝቐጸለ ጸሊም ምዕራፍ ኲናትን ምትፍናንን መኸተምታ ዝገበረ – ስምምዕ ሰላም፡ ኣብ ህዝብታተን ዓቢ ተስፋ ኣሕዲሩ ከምዘሎ፡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ገሊጹ። ሚኒስተር ዑስማን ብ29 መስከረም...

ሳዋ – ኣቦ-መንበር ሃማመተኤ ሰሚናር ኣካዪዱ

  መስርሕ ህንጸት ሃገር፡ ኣብ ዝኾነ መድረኽ ዘየቋርጽ ዕዮ ገዛ መንእሰይ ወለዶ ስለዝኾነ፡ መንእሰያት ንዕብየትን ብልጽግናን ሃገሮም ብዝለዓለ ክሰርሑ ከምዝግባእ፡ ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተመሃሮን ኤርትራ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን፡ ብ29ን 30ን መስከረም ንኣባላት መበል...

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፡ ኣብ ህልዊ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዞባና ዝቐንዐ ኣኼባ ኣካዪዱ

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፡ ትማሊ 28 መስከረም 2018 ቅድሚ ቐትሪ፡ ኣብ ህልዊ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዞባና ዝቐንዐ ኣኼባ ኣካዪዱ። ኣብቲ ኣኼባ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ዞባና ተኸሲቱ ንዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታትን ምስኡ ተኣሳሲሩ ኣብ ምብግጋስ ዝርከብ...

ፍልይቲ ዕለት – ፍሉይ ታሪኻዊ ፍጻመ

  ጳውሎስ ነታባይ 11 መስከረም 2018 ፈረንጂ፡ ከም ዕለት ፍልይቲ እያ። እቲ ምንታይሲ፡ 1 መስከረም 2011  ሓድሽ ዓመት ግእዝን 1 መሓረም 1440  ሓድሽ ዓመት ህጅሪያን ዝተጋጠማላ ብምዃና። መዝጊባቶ ዝሓለፈት ታሪኻዊ ፍጻመ እውን ፍልይቲ ይገብራ።...

ኣብ ሓደ መዓልቲ ክልተ ዓበይቲ ስራሓት ተፈጺሙ ክንብል ንኽእል ኢና። ኣማኻሪ ፕረሲደንት ኤርትራን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጒዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ።

“ሎሚ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክልተ ዓበይቲ ስራሓት ተፈጺሙ ክንብል ንኽእል ኢና። እቲ ቐዳማይ፡ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ናይ ምትሕብባር መደባት፡ ድሕሪ እቲ ክልቲኦም መራሕቲ ዝገበርዎ ናይ መጠረሽታ ርክብ ንዘሎ ምዕባለታት ንምግምጋም እዩ። እቲ...

ትስፉው ንቕሎ – ንሓባራዊ ዕብየት

መራሕቲ ሃገራት ኤርትራ፡ ኢትዮጵያን ሶማልያን፡ ብ5 መስከረም 2018 ኣብ ኣስመራ፡ ድሕሪ ዘካየድዎ ርክብ፡ ንኣጠቓላሊ ዞባዊ ምትሕብባር ሓባራዊ ኣዋጅ ምኽታሞም፡ ነቲ ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዝርከብ ሓድሽን ትስፉውን ምዕባለ ተወሳኺ ሓይልን ድርኺትን...

dapibus id, accumsan in Aenean ut vulputate, ut Praesent