Category: ትግርኛ

ተወዳዳሪ ብቕዓት ዝጠልብ መድረኽ

ዓለም ወትሩ ናይ ውድድር መድረኽ’ያ። ታሪኽናን ታሪኽ ኩሎም ህዝብታትን ከምዝምስክሮ፡ ኣብዚ ናይ ውድድር ዓለም፡ ሕብረተሰብ ድሕነቱ ከውሕስ ጥራይ ዘይኮነ፡ ቀጻልነቱ ውሑስ ምዕባለን ስልጣነን ዘረጋግጽ እውን ብገዛእ ብቕዓቱ እዩ። ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ እምበኣር፡ ከም ህዝቢን...

ታሪኽ ዝሰነዶ መሪሕ ግደ መንእሰያት

ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብቲ ዝሓለፈ ጽንኩር መድረኽ፡ እልቢ ዘይብሉ ዕንቅፋታት፡ ተጻብኦታት፡ ዉዲታት፡ ዘመተ ምስይጣንን ተነጽሎን ከየንበርከኾ፡ ዕውት ኮይኑ ክወጽእ ዘኽኣሎ ዝዓበየ ረቛሒ፡ ፖለቲካዊ ንቕሓቱ፡ ከም ውጽኢቱ ድማ ሓድነቱን ስምረቱን ኣብ ሓደ ዕላማ እዩ። “ብዕራይ ናብ...

መበቆልን ኣመዓባብላን ጥበባውን ታሪኻውን መስርሕ ምድላው ብራናታት ግእዝ

ብ ኣብርሃም ዘርኣይ ኤርትራ፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘለዋ ስትራተጂካዊ ኣቀማምጣ፡ ሓንቲ ካብተን ኣዝዮም ጥንታውያን ዝዀኑ ስልጣነታት ዓለምና እትውንን ሃገር እያ። ከም ኣካል እዞም ውርሻታት ከኣ፡ ሓያለ ጥንታዊ መልክዖም ዓቂቦም ክሳብ እዚ ዘለናዮ መድረኽ ዘመናውነት፡...

መስመር መጐዓዝያ ምድሪ ኦምሓጀር – ሑመራ ብወግዒ ተኸፊቱ

ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ መስመር መጐዓዝያ ምድሪ ኦምሓጀር – ሑመራ፡ ትማሊ 7 ጥሪ ብፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስተር ፈደራላዊት ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣቢይ ኣሕመድን ብወግዒ ተኸፊቱ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ፡ ኣብ’ቲ ስነ-ስርዓት ንምስታፍ፡ ትማሊ...

ሳዋ – ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ንኣባላት መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰሚናር ኣካዪዱ

  ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ፡ ብ29 ታሕሳስ ንኣባላት መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰሚናር ኣካዪዱ። ንዕላማታት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ዘብርሀ ኮሎኔል ደበሳይ፡ ስነ- ኣእምሮኣዊ ምዕባለን ንቕሓትን መንእሰያት ክብ...

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ናይ ዮሃና መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብኣጋጣሚ ምጅማር ሓድሽ ዓመት፡ ናብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን መልእኽቲ ሰናይ ምንዮት ኣመሓላሊፉ። ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ መልእኽቱ፡ ዓመተ-2018፡ ህዝቢ ኤርትራ ሳላ ክምህ ዘይብል መኸተኡ፡ እልቢ ዘይብሉ ተጻብኦታት ኣብኒኑ፡ ጻማ...

ኣገደስቲ ዕለታት ኣብ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዞባዊ ጽልዋኡን

ጳውሎስ ነታባይ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድን (ዶ/ር) ብዝወሰዱዎ ተባዕ ተበግሶ፡ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ን20 ዓመታት ኣስታት ዝቐጸለ ኩነተ-ኲናት ብምብቃዕ ዘላቒ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ንምስፋን ዝዓለመ – “ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን” ብ9 ሓምለ 2018...

ርሑስ ሓድሽ ዓመት

ዞባና፡ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ንሓያላን ከርብሕ ብዝተቐየሰ ግዳማዊ ፖሊሲታት፣ ንሰለስተ መዋእል ማለት ንኣስታት 80 ዓመታት፣ ብኲናትን ግጭትን፡ ፖለቲካዊን ጸጥታዊን ቅልውላዋት፡ ተሓሚሱን ተረሚሱን ዝጸንሐ ዞባ እዩ። ኣብ መቓን ናይዚ ውሁብ ኩነት’ዚ ድማ፡ ናጽነት ኤርትራ፡ ንጂኦ...

መድረኽ ምዕባለ

ብ ኣብርሃም ዘርአ ዳዊት ብርሃነ፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ተማሃራይ 2ይ ደረጃ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ሰምበል ኮይኑ፡ ወዲ 14 ዓመት እዩ። እዚ ቈልዓ’ዚ፡ ካብ ህጻንነቱ ኣትሒዙ ስምዒት ስነ-ጥበብ ከምዝሓደሮ ክንፈልጥ ክኢልና ኣሎና። ምናልባት ካብ ስነ-ጥበበኛታት ስድራ-ቤት ብምውላዱ፡...

ኢንድያን ኦሸን ኒውስለተር’ ሕጂ’ውን ካልእ ህውቱት ውንጀላ

‘ኢንድያን ኦሸን ኒውስለተር’ (ION) ዝተባህለ ጋዜጣ፡ ኣብ ናይ 21 ታሕሳስ 2018 – ቊጽሪ 1488 ሕታሙ፡ “ፕረዚደንትታት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማልያ (AMISOM) ኣብ 2021 ካብ’ታ ሃገር ጠቕሊሉ ምስ ወጸ፡ ንቦታኡ ንምትካእ...

sed ipsum odio elit. nec Praesent