Category: ትግርኛ

ብኣረብራቢ ሕሱር ሓሶት ዝዕበጥ ሓቂ የለን

ግዜ ዝበልዐ ሕሱር ኣመል’ኳ እንተዀነ፡ ኣብ’ዚ ቀረባ መዓልታት፡ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝተኸስተ ፍኑው ናዕቢ ህዝቢ ኢትዮጵያ እናዛየደ ምስ ከደ፡ ጥሩምባታት ሓሶት ጃንዳ ወያነ፡ ሓቂ ንምጒልባብን ንምድንጋርን፡ ኤርትራ ኣብ ምጥቃንን ምውንጃልን ክግዕር ቀንዩ’ሎ። መንግስቲን ህዝቢን...

መንእሰያት ማክሮ-ቊጠባዊ ምርግጋእ ንምፍጣር ዝውሰድ ዘሎ ስጕምቲታት ነቒሖም ክነጥፍሉ ኣለዎም : ኣምባሳደር ተስፋሚካኤል ገራህቱ

ኣብ ዝሓለፈ 18 ናይ ተጻብኦ ዓመታት፡ ካብ ጒዕዞ ልምዓት ከይተኣለና፡ ስዉርን ግሁድን ሸርሒታትን ተጻቦታትን ንድሕሪት ከየበለና ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢና። ዝገጠሙና ኩሉ መዳያዊ ተጻብኦታት፡ ከም ሃገርን ህዝቢን ጸልዮምና’ኳ እንተዀኑ፡ ንድሕሪት ገጽና ከም ንጕተት ግን ኣይገበሩናን።...

ብምኽኒያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ: ሃ.ማ.ደ.ኤ ባህላዊ ምሸት

ብምኽኒያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ: ሃ.ማ.ደ.ኤ. ንኡስ ጨንፈር ጀነቭ «ቁጠባዊ ዕብየት ደቀንስትዮ ዋሕስ ሃገራዊ ልምዓት» ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ንምጽንባል: እቶም ወናማት ደረፍቲ ተክሉ ዮውሃንስን ጆንን ከጻውቱና: ዓቢ ባህላዊ ምሸት ኣዳልዩ ከምዘሎ ንሕብር።...

መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ብኣጋጣሚ በዓል ስርሒት ፈንቅል

ፈለማ ንኹሎም ንመሰናድኦ መበል 26 ዓመታት በዓል ፈንቅል ኣበርክቶ ዝገበሩ አመስግን። ኣብዚ ዕዙዝ ኣጋጣሚ፡ ነቶም ቅድሚ 26 ዓመታት፡ ነዚ ታሪኽ’ዚ ዝሰርሑ ጀጋኑ ሰማእታት፡ ቅያኹም ተዀሊዑ ይንበር፤ ነቶም ኣብ ናይ ትማሊ ተልእኾ ሓርነት ተወፍዮም ዝተቓለሱ፡...

ንምንብርካኽና ዝተኣልመ ውዲት ሳላ መኸተ ህዝቢ ኣይሰርሐን

ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት፡ ብ22ን 23ን ጥሪ 2016፡ ብቴለቪዥንን ሬድዮን ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ፡ ኣብ ኩለንተናዊ ምዕባለታት ሃገርናን፡ ንኩነታት ሃገርና ኣብ ዝጸልዉ ዞባውን ዓለማውን ምዕባለታትን ተርእዮታትን ዘተኮረ፡ ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ሰፊሕ...

commodo nec ut facilisis ut Donec