Category: ትግርኛ

ሽግ ዋርሳይ’ ዑደት ተካይድ ኣላ

ብምኽንያት ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ምምስራት ሳዋን ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎትን፡ ዑደት ክትገብር ዝተዳለወት ‘ሽግ ዋርሳይ’፡ ብ22 ሓምለ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ-ቐትሪ ካብ’ቲ ዛዛሚ ኲናት ናጽነት ዝተኻየደሉ ጐላጉል ማይ-ዕዳጋ – ንኡስ ዞባ ደቀምሓረ ተበጊሳ። እታ ብባንዴራ ኤርትራን ኣርማ...

ፈስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድ ብልዑል ድምቀት ተኻዪዱ

ፈስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ስዊዘርላንድ፡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዝተረኽበሉ፡ ብ20 ሓምለ ኣብ ዳንዶርፍ – ከባቢ ከተማ በርን ብልዑል ድምቀት ተኻዪዱ። እቲ ፈስቲቫል፡ ሰሚናር ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገር፡ ባህላዊ መሰናድኦታት፡ ስፖርታዊ መደባት፡...

ኣብ ቅንያት ጽምብል ኣሎና መበል 28 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት ኤርትራ

ኣብ ቅንያት ጽምብል ኣሎና መበል 28 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ሃገር ብኽብ ዝበለ ወግዒ ነካየድ፡ ታሪኻዊ ዓወት መጻኢናን ስለ ዘርእየና፡ዝኽርና ብምኽላስን መብጽዓን ብምሕዳስን ክንጽምብሎ ግድን ኢዩ። እዛ ዓመት፡ ናይ ገዛእ ርእሳ...

ጽንብል ናጽነት – ኣብ ሓድሽ መዋእል

መበል 28 ዓመት ሃገራዊ ናጽነት፡ “ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት!” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቴማ፡ ኣብ መላእ ሃገር፡ ከምኡ’ውን ኤርትራውያን ኣብ ዝርከቡሉ ሃገራት ወጻኢ፡ ከም ወትሩ፡ ብምዕሩግ ባህላዊን ስነ-ጥበባዊን መሰናድኦታት፡ ብልዑል ሃገራዊ ሓበንን ውዕዉዕ መንፈስን ይጽምበል...

ውዳበታትና ምስጢር ዓወትና

ህዝባዊ ቃልስና  ምሉእ ኢዩ ኔሩ። ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኩሉ ብረት ሒዙ ይዋጋእ ጥራይ ኣይነበረን :ህዝቢ ዘንቅሕ፡ ዝውድብ ዘዕጥቕ ሓያል ቃልሲ ኔሩ። ኣብ ኩሉ  ናይ ውድብ ትካላት ብሞያን ክእለትን ዝዋጋእ ዝነበረ ናይ  ደጀን ሓያልና ልዑል ...

ሰፊሕ ህዝባዊ ዘተ

ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን፡ ኣብ ኩሉ ሚኒስትሪታት፡ ምምሕዳር ዞባታትን ትካላት መንግስቲን፡ ብላዕለዎት መራሕቲ ግንባርን ሰበስልጣን መንግስቲን ካልኦት ሓለፍቲን ዝተመርሐ፡ በብጽፍሑ መላእ ህዝቢ ዝተሳተፎ፡ ኣብ ህልዊ ዞባዊ ምዕባለታትን ኣመታቱን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዘቤታዊ መደባት ፖለቲካን ልምዓትን...

ሰረታዊ መትከላትን ኣተሓሕዛን ሰላምን ርግኣት ን ቀይሕ ባሕሪ

ቀይሕ ባሕሪ፡ ንርሑቕ እስያን ማእከላይ ምብራቕን ምስ ኣፍሪቃ፡ ኤውሮጳን ሰሜን ኣመሪካን ዘራኽብ፡ ኣዝዩ ስትራተጂያዊን ኣገዳሲን ማያዊ መስመር ዓለምና እዩ። በዚ መስመር’ዚ ዕለታዊ ዝመሓላለፋ ብዝሒ መራኽብን፡ ዓይነትን ዋጋን ናይቲ ጽዕነታትን ድማ ሓደ ካብ መርኣያታት ደርማስነቱ...

suscipit elit. eget elit. dolor commodo Lorem et, id leo.