Category: ትግርኛ

ሚ/ሪ ጥዕና ኣብ ዘውጸኦ ሓበሬታ

ተወሺቦም ዝጸንሑ ዕድመኦም ካብ 22 ክሳብ 50 ዓመት ዝዝርጋሕ 4 ዜጋታት፡ ብ17ን 18ን ሚያዝያ ብዝተገብረሎም መርመራ፡ COVID-19 ስለዝተረኽቦም፡ ኣብ ኤርትራ ጠቕላላ ቊጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ፡ ዛጊት 39 በጺሑ’ሎ። ካብቶም COVID-19 ስለዝተረኽቦም 4 ዜጋታት፡ እተን...

ኣብ እዋን ወጋሕታ

ዘለናዮ ግዜ፡ ብመንጽር ዝሓለፈ ሓደ ዘመን፡ ኣዝዩ ሰናይ እዋን ምዃኑ ንፈልጥዶ? ሕሉፍ ታሪኽና እንተ ርኢና፡ እቲ ነዊሕ ለይቲ ሓሊፉ፡ ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ከም እንርከብ ምግንዛቡ ኣየጸግምን። ዝሓለፉ ሰለስተ ወለዶታት ኤርትራ፡ ኣብ ዘይፍለጥ ግብ ዝበለ...

ቀ/ሚኒስተር ሪፖብሊክ ሱዳን፡ ዶ/ር ዓብደላ ሓምዶክ ናይ ሐደ መዓልቲ ዋግዓዊ ናይ ስራሕ ንምግባር ሎሚ ኣስመራ አቲዩ

ቀ/ሚ ዶክተር ዓብደላ ሓምዶክ ዝመርሖ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን፡ ምስ ፕረ. ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ካልኦት ሰበ-ስልጣን ኤርትራን፡ ኣብ ምዕዛዝ ክልተኣዊ ዝምድና፡ ምዕባለታት ሱዳንን ገስጋሱን፡ ከምኡ’ውን ሓባራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ዘትዮም። ፕረ. ኢሳይያስን ዶክተር ሓምዶክን፡ ኣብ’ዚ ሱዳን...

ካብ ዓዲ-ጓዕዳድ ክሳብ ኣቑርደት 134 ኪሎ-ሜተር ዝንውሓቱ ቅጥራን ጽርግያ ሎሚ ብወግዒ ተበጊሱ

ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ካብ ዓዲ-ጓዕዳድ ክሳብ ኣቑርደት ዝዝርጋሕ፡  ንዞባታት ማእከልን ጋሽ-ባርካን ብቐጥታ ዘራኽብ 134 ኪሎ-ሜተር ዝንውሓቱ በዓል ክልተ መስመር ናይ ቅጥራን ጽርግያ፡ ሎሚ 11 ሕዳር ብወግዒ ተበጊሱ። እዚ ብቻይናዊ ኩባንያ ‘ስፌኮ’ (SFECO) ኣብ ውሽጢ...

ፍርቂ ሓቂ ሽልማት ኖበል ሰላም 2019

ፍርቂ ሓቂ ሽልማት ኖበል ሰላም 2019 ዮሃና ቀ.ሚ. ዶር. ኣቢ ኣሕመድ ሽልማት ሰላም ኖበል 2019 ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር (ቀ.ሚ.) ኣቢይ ኣሕመድ ምባላ ንደላይ ሰላም ህዝብታት ኢትዮጵያ፡ ኤርትራ፡ ዞባናን ዓለምን ሓጎስ ፈጢሩ ኣሎ። ብመስረት መግለጺ...

ህዝባዊ ሰሚናር ኣቶ ኣደም ዑስማን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ

ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ቀዋሚ ሚሽን ኤርትራ ኣብ  ኣብያተ ጽሕፈታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ኣብ ጀኔቫ ዝመደበሮም ኣህጉራውያን ውድባት ኣቶ ኣደም ዑስማን ብዛዕባ ዕድላት ወፍሪ ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ህዝባዊ ሰሚናር ኣብ...

መበቈል መንነትና መርሓና

“ባህርያውን ንዋታዊን ቴክኖሎጂያዊን ፊናንስያዊን ካልእን ጸጋታት፡ ኣገዳሲ ተደላዪታት ልምዓት እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን ጸጋ ሰብ እዩ። ጸጋ-ሰብ ብዓይነት ሰብ፡ ሞያዊ ክእለትን ተሞኩሮን፡። ዓይነታዊን ሞያን ክእለትን ተሞኩሮን ግን፡ ዝዀነ ኣሃዝ ወይ ፍቕዲ ይሃልዎ፡ ኣራባሒ ረቛሒ...

ሳዋ፡ ዕቱብ ምርጫ ንውሑስ መጻኢ!

ማእከል ኣካዳምያዊ፡ ሞያዊን ወተሃደራዊን ስልጠናታት ሳዋ፡ ኣብዚ ዓመት’ዚ “ሳዋ፡ ዕቱብ ምርጫ ንውሑስ መጻኢ” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቴማ መበል 25 ብሩራዊ እዮቤልዩ ክትጽንብል ኣብ ምሽብሻብ ትርከብ። ኣብዚ ዝሓለፈ 25 ዓመታት፡ ኣስታት 500,000 መንእሰያት፡ ካብኦም...

ወግዓዊ ጽምብል ብሩራዊ ኢዮቤልዩ – ሳዋ ብምዕሩግ ኣገባብ ተኻዪዱ

ወግዓዊ ጽምብል ብሩራዊ ኢዮቤልዩ – ሳዋ ብምዕሩግ ኣገባብ ተኻዪዱ ወግዓዊ ጽምብል ብሩራዊ እዮቤልዩ ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎትን መመረቕታ መበል 32 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ሚኒስተራት፡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሒን፡ ወለድን ዕዱማትን ኣብ...

libero luctus in id mattis Phasellus justo