ከም መድመቕ ራእይ

sawa-festival-2016-06-26ሃገራዊ ቻርተርና ብንጹር ኣስፊርዎ ከምዘሎ፡ ሃገራዊ ራእይና፡ ማሕበራዊ ስነቲ፡ ፖለቲካዊ ደሞክራሲ፡ ቁጠባዊን ማሕበራዊን ምዕባለ፡ ማሕበራዊ ፍትሒ፡ ባህላዊ ትንሳኤ ብዝብሉ መሰረታውያን ኣዕኑድ ዝቘመ እዩ። ራእይና ሰላም፡ ፍትሒ፡ ደሞክራሲ፡ ራህዋ ዝሰፈና ሃገር ምፍጣር እዩ። ራእይና፡ ሕብረተሰብ ኤርትራ ባህሉን መንነቱን ዓቂቡ፡ እቲ ብሉጽ ስድራቤታዊን ኮማዊን ምትሕልላይ ዝማእገሩ ክብርታት ኣማዕቢሉ፡ ብቁጠባን ትምህርቲን ቴክኖሎጂን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባለ ከምዝበጽሕ ምግባር እዩ። ራእይና ሕብረተሰብ ኤርትራ ብስኒት ኣብ መንጎ ብዙሕነቱ፡ ብማዕርነት ኣብ መንጎ ወዲተባዕታይን ጓለንስተይቲን፡ ብፍቕሪ ሃገርን ሰብኣዊ ሓልዮትን፡ ብዲሲፕሊን ስራሕን ፍትወት ፍልጠትን፡ ብምኽባር ሕጊን ስነ-ስርዓትን፡ ብናጽነትን መሃዝነትን ዝልለ ክኸውን እዩ። ብሓጺሩ ራእይና ከም ዝሓለፈ ታሪኽና ብቐጻሊ ተኣምር ታሪኽ እናሰራሕካ ምምራሽ እዩ።

ሃገራዊ ራእይ፡ ብጥምረት ኣብ ሓደ ፍኖት ክንጓዓዝ ዘኽእለና እዩ። መፈልፈልን መጠንከርን ሓባራዊ መረዳእታ ድማ እዩ። እዚ ሓባራዊ መረዳእታ ብግዲኡ መህነጺ ባይታን ደራኺ ሓይልን ንርግኣት፡ ብቕዓትን ምዕባለን እዩ። ራእይ፡ ህዝባዊ ርድየትን ተቐባልነትን ብቐጻሊ ብምፍራይ፡ ሕጋውነት ብምርግጋጽ፡ ሓደ ሃገር ብሓባርን ብርግኣትን ዓበይቲ ዕዮታት ንኸበግስን ክፍጽምን ዝሕግዞ ስለዝኾነ ኣድላይነቱ ወሳኒ እዩ።

ክንዲ ዝኾነ፡ ምዕቡል ቁጠባን ስልጡን ፖለቲካዊ ስርዓትን ንምፍጣር ራእይ ዘለዎ ህዝቢ፡ ግድን ንዕኡ ዝበቅዕን ዘገልግልን ባህሊ ከማዕብል የድልዮ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ነዚ ሓቂ’ዚ ብምግንዛብ፡ ማዕረ-ማዕረ ቁጠባዊን ፖለቲካዊን ህንጸት ሃገር፡ ንሃገራዊ ዕላማታትን ራእይን መሰረት ዝገበረ፡ ኣብ ምሕያልን ምድልዳልን ሓባራዊ ስነኣእምሮዊ ኣቃውማን ንቕሓትን ልዑል ደርኺት ዝፈጥር፡ ነባርነት ዘለዎ ስልጡን ሃገራዊ ባህሊ ንምዕንባብ ልዑል ተገዳስነትን ኣቓልቦን ሂቡ ዝጽዕተሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብ ባህሊን ስነጥበብን ዝግደሱን ዝነጥፉን መንእሰያት ከኣ፡ ነዚ ዕላማ’ዚ ብምግንዛብ፡ ብውልቂን ብእኩብን ዘፍርይዎ ዘለው ስርሓት፡ ኣብ ምድማቕ ሃገራዊ ዕላማን ራእይን ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ብቐሊሉ ዝርአ ኣይኮነን።

ፌስቲቫል መንእሰያት 2016 እምበኣር፡ ስሙር ጻዕርናን ሓባራዊ ራእይናን እነጉልሓሉ፡ ሃገራዊ ክብርታትና ንምዕቃብን ንምምዕባልን እነሰላስሎ ዘለና ስራሕ እነጉልሓሉ፡ ብዙሕነት ዝሰረቱ፡ ሃገራዊ ስኒትናን ፍቕርናን፡ ታሪኽናን ኣነባብራናን እነድመቐሉ፡ መንእሰያት ንዝለዓለ ብቕዓትን ኣድማዕነትን ንቕሓትና፡ ውዳበናን ዕጥቅናን ኬነሐይል ቃልና እነሐድሰሉ ኣገዳሲ መድረኽ ሃገራዊ ምትእኽኻብ እዩ።