Category: ትግርኛ

ወኒ ርእሰ ምርኰሳ

ፖለቲካዊ ናጽነት ድርዑን ዋሕሱን ቁጠባዊ ሓርነት እዩ። ቁጠባዊ ሓርነት ድማ፡ እንትርፎ ብመትከል ርእሰ- ምርኮሳ ብኻልእ ዘይጭበጥ ጽፍሒ ናይ ናጽነት እዩ። ከምዝፍለጥ ናይ ዓብለልቲ ሓይልታት ስነ-ሓሳብን ድሌትን፡ እተን ዘይማዕበላ ሃገራት፡ ካብ መባእታዊ ቁጠባ ከይወጻ፡ ብቐጻሊ...

ስነ-ሓሳባዊ ብቕዓትን ውዳበን

ምንጪን መሰረትን ምዕባለ ሓሳብ ወይ ንቕሓት እዩ። መንእሰይ ናይ ዝኾነ ወለዶ፡ ኣብ ግዜኡ ንዘሎ ባዕላዊን ወድዓዊን ኵነታት ብልክዕ ዝግንዘብ፡ ብደረጃ ዓለም ዘሎ ዝተፈላለየ ኣምራዊ መጻወድያታት ፈንጺጉ፡ ብሓርነት ዝሓስብ ክኸውን ይግባእ። ህሉውን መጻኢን ወለዶ ዝሕበነሉን...

8ይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ብድምቀት ንምክያድ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ምድላዋት ይግበር

8ይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ኤርትራ 2018 “መንእሰይ፡ ጸዓት ዘላቒ ዕብየት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ምስ መመረቕታ መበል 31 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተወሃሂዱ፡ ካብ 13-15 ሓምለ፡ ኣብ’ታ ኩለንተናዊ ብቕዓት ኣብ ምህናጽን ሃገራዊ ክብርታት ኣብ ምስግጋርን...

9 ምኽንያታት ጠንቂ ምዝሓል ዋይፋይ (wi fi)

ሚኪኤል በርሀ ዋይ ፋይ ዝበሃል ኣገባብ ኣጣቓቕማ ኢንተርነት ኣብዚ እዋን’ዚ ዝያዳ ህቡብን ኣገዳሲ እናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ፍርያት ናይ ቴክኖሎጂ እዩ። እዚኣገባብ እዚ ኣብ ዝተወሰነ ርሕቀት ብምዃን ካብ ዝተፈላለዩ መርበብ ሓበሬታታት ዘድልየካ ሓበሬታ ክትወስድ ዘኽእለካ...

መደረ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ተሳተፍቲን ዕዱማትን በዚ ናይ ሎሚ ኣጋጣሚ፡ ዝኽሪ 27 ናጽነት፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢን ወጻኢን ዮሃና! ንኹሎም ኣብ ምውዳብን ምምዕራግን’ዚ በዓል ዝደኸሙ ከኣ፡ ምስጋና። ዓመት ሓለፈ፡ ዓመት መጸ፡ ርዝነትን ክብሪን፡ ሓርነትን ናጽነትን...

ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ ጨንፈር ኤውሮጳ ይካየድ ኣሎ

ዓመታዊ ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ ጨንፈር ኤውሮጳ፡ “እጃመይ ንማዕከን ሞያውን ቊጠባውን  ጸጋ ሃገር” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ብ29 መጋቢት ኣብ ስቶክሆልም  ሽወደን ተኸፊቱ። ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ፡ ንእዋናዊ ምዕባለታት ሃገርናን ዞባናን ኣመልኪቱ...

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ ኣገደስቲ ምዕባለታት መብርሂ ሂቡ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2018፡ ኣብ ኣገደስቲ ዞባዊ ምዕባለታት ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ቃለ- መሕትት ኣካዪዱ። ብቕድሚ ትማሊ 14 ጥሪ ብድምጺ ሓፋሽ ኤርትራን ኣገልግሎት ቴለቪዥን ኤርትራን ብቐጥታ ኣብ ዝተፈነወ ቃለ-መሕትት፡ ፕረዚደንት...

ሌላ ምስ መስርሕ ዓለማዊ መዝገብ ውርሻ ጥቕምታቱ ንሕብረተሰብን ሃገራትን

ብፕሮጀክት ውርሻ ኣስመራ ዝተዳለወ ዓንቀጽ  ኣብርሃም ዘርኣይ መስርሕ ምድላው ናይ ምርቋሕ ሰነድ( Preparation of Nomination Dossier ) ናብ መዝገብ ዓለማዊ ውርሻ፣ ዝእንፍቶ ጉዕዞ፣ ንህዝብታትን ሃገራትን ዘርብሕ ኮይኑ፣ ኣድላይነት ናይ’ዚ ዕማም፣ ኣብ ምዕቃብ ባህላውን ባህርያውን...

ኣመሪካ፡ ውሳነኣ ኣብ ጉዳይ እየሩሳሌም ንዝቃ

ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ፡ናብ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ቀሪቡ ንዘሎ – ኢዮሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ምዃና ዝቃወም እማመnንዝድግፋ ሃገራት፡ ካብ ዋሺንግተን ክምጠወለን ዝጸንሐ ፊናንሲያዊ ሓገዛት ክስእንኦ ምዃነን ኣጠንቂቑ። እቲ ፕረዚደንት ነዚ መጠንቀቕታ ዘስምዕ ዘሎ፡...