Category: ትግርኛ

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፡ ኣብ ህልዊ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዞባና ዝቐንዐ ኣኼባ ኣካዪዱ

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፡ ትማሊ 28 መስከረም 2018 ቅድሚ ቐትሪ፡ ኣብ ህልዊ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዞባና ዝቐንዐ ኣኼባ ኣካዪዱ። ኣብቲ ኣኼባ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ዞባና ተኸሲቱ ንዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታትን ምስኡ ተኣሳሲሩ ኣብ ምብግጋስ ዝርከብ...

ፍልይቲ ዕለት – ፍሉይ ታሪኻዊ ፍጻመ

  ጳውሎስ ነታባይ 11 መስከረም 2018 ፈረንጂ፡ ከም ዕለት ፍልይቲ እያ። እቲ ምንታይሲ፡ 1 መስከረም 2011  ሓድሽ ዓመት ግእዝን 1 መሓረም 1440  ሓድሽ ዓመት ህጅሪያን ዝተጋጠማላ ብምዃና። መዝጊባቶ ዝሓለፈት ታሪኻዊ ፍጻመ እውን ፍልይቲ ይገብራ።...

ኣብ ሓደ መዓልቲ ክልተ ዓበይቲ ስራሓት ተፈጺሙ ክንብል ንኽእል ኢና። ኣማኻሪ ፕረሲደንት ኤርትራን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጒዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ።

“ሎሚ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክልተ ዓበይቲ ስራሓት ተፈጺሙ ክንብል ንኽእል ኢና። እቲ ቐዳማይ፡ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ናይ ምትሕብባር መደባት፡ ድሕሪ እቲ ክልቲኦም መራሕቲ ዝገበርዎ ናይ መጠረሽታ ርክብ ንዘሎ ምዕባለታት ንምግምጋም እዩ። እቲ...

ትስፉው ንቕሎ – ንሓባራዊ ዕብየት

መራሕቲ ሃገራት ኤርትራ፡ ኢትዮጵያን ሶማልያን፡ ብ5 መስከረም 2018 ኣብ ኣስመራ፡ ድሕሪ ዘካየድዎ ርክብ፡ ንኣጠቓላሊ ዞባዊ ምትሕብባር ሓባራዊ ኣዋጅ ምኽታሞም፡ ነቲ ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዝርከብ ሓድሽን ትስፉውን ምዕባለ ተወሳኺ ሓይልን ድርኺትን...

ስለ ዝዀንናዶ፡ ስለ ዝተባሃልና!?

ብ ኤርምያስ ሰሎሞን መንእሰይ ክኾኖን ክገብሮን ዝግብኦ መን ይነግሮ? ንመንእሰይ ዘሎዎ ዕቝር ጸዓትከ መን ይሕብሮ!? መንእሰያት ክንኰኖን ክንገብሮን ዝግብኣና ካብ እንመዓድ’ ኣብ ገሊኡ’ውን መዘኻኸሪታት ካብ ዝበዝሓና ብዙሕ ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ። ንመንእሰይ ማዕዳ እንተ ኣብዚሕካሉ፡...

ወትሩ ዕዉታት እንኾነሉ ምስጢር እንታይ’ዩ?

ህዝቢ ወይ ሕብረተሰብ ዝፈጥር ወሳኒን ረቂቕን ረቛሒ፡ ኣብ ኣእምሮ ሰባት ዝሰርጽ ባህልን ክብርታትን እዩ። መሰረት ህላወ፡ ቀጻልነትን ምዕባለን ሕብረተሰብ ኣብ ዝኾነ እዋን፡ ሕብረተሰብ ክኹስኲሶ ዝኸኣለ ባህሊ እዩ። ኣብ ግዜ ገድሊ. . . ገለ ተዋዘይቲ፡...

ርእሰ-ምትእምማን

ርእሰ ምትእምማን ሓደ ካብ ጉሉሓት ክብርታት ኤርትራዊ ሕብረተሰብ እዩ። ብርሃጽካ ምንባር፡ ርእስኻ ምኽኣል፡ ተመጽዋቲ ዘይምዃን፡ ብባህልኻን መንነትካን ምኹራዕ እቶም ቀንዲ መርኣያታት ናይዚ ክብሪ’ዚ እዮም። ብኣተሓሳስባ ይኹን ብግብሪ ኣብ ነብስኻ ምትእምማን ኤርትራዊ ባህሊ እዩ። ኣብ...

ዓወትና ፍረ ጽንዓትና

ብሓፈሻዊ ኣገላልጻ ዕላማን ቃልሲን ህዝብታት ፍትሓዊን ዘይፍትሓዊን ተባሂሉ ኣብ ክልተ ደምበ ከፊልካ ክርአ ይከኣል እዩ። ኣንጻር ጭቆና፡ ምዝመዛ፡ መግዛእቲን ዝተፈላለየ በደላትን ዝካየድ ቃልሲ “ፍትሓዊ” ክበሃል እንከሎ፡ ብኣንጻሩ፡ ምልኪ፡ ምዝመዛ፡ ግብትናን ዓሎቕን ንምንጋስ ዝካየድ ቃልሲ፡...

ፈስቲቫል ድርዒ ክብርታትና

ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ምስጢር ናይ ትማልን ሎምን ቅያታት ህዝቢ ኤርትራ፡ እቲ ኣብ ነዊሕ መስርሕ እተሃንጸ ሓባራዊ ባህጊን መረዳእታን ኣብኡ ዝሰረተ ሓያል ሃገራዊ ስኒትን እዩ። ኣብ ቃልሲ ስለ ናጽነትን ምውሓስ ልኡላውነትን ተኣምር ዝሰርሐ፡ ሃገራዊ ጥምረትናን ስኒትናን...