Category: ትግርኛ

መንእሰያት ማክሮ-ቊጠባዊ ምርግጋእ ንምፍጣር ዝውሰድ ዘሎ ስጕምቲታት ነቒሖም ክነጥፍሉ ኣለዎም : ኣምባሳደር ተስፋሚካኤል ገራህቱ

ኣብ ዝሓለፈ 18 ናይ ተጻብኦ ዓመታት፡ ካብ ጒዕዞ ልምዓት ከይተኣለና፡ ስዉርን ግሁድን ሸርሒታትን ተጻቦታትን ንድሕሪት ከየበለና ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢና። ዝገጠሙና ኩሉ መዳያዊ ተጻብኦታት፡ ከም ሃገርን ህዝቢን ጸልዮምና’ኳ እንተዀኑ፡ ንድሕሪት ገጽና ከም ንጕተት ግን ኣይገበሩናን።...

ብምኽኒያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ: ሃ.ማ.ደ.ኤ ባህላዊ ምሸት

ብምኽኒያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀንስትዮ: ሃ.ማ.ደ.ኤ. ንኡስ ጨንፈር ጀነቭ «ቁጠባዊ ዕብየት ደቀንስትዮ ዋሕስ ሃገራዊ ልምዓት» ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ንምጽንባል: እቶም ወናማት ደረፍቲ ተክሉ ዮውሃንስን ጆንን ከጻውቱና: ዓቢ ባህላዊ ምሸት ኣዳልዩ ከምዘሎ ንሕብር።...

መልእኽቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ብኣጋጣሚ በዓል ስርሒት ፈንቅል

ፈለማ ንኹሎም ንመሰናድኦ መበል 26 ዓመታት በዓል ፈንቅል ኣበርክቶ ዝገበሩ አመስግን። ኣብዚ ዕዙዝ ኣጋጣሚ፡ ነቶም ቅድሚ 26 ዓመታት፡ ነዚ ታሪኽ’ዚ ዝሰርሑ ጀጋኑ ሰማእታት፡ ቅያኹም ተዀሊዑ ይንበር፤ ነቶም ኣብ ናይ ትማሊ ተልእኾ ሓርነት ተወፍዮም ዝተቓለሱ፡...

ንምንብርካኽና ዝተኣልመ ውዲት ሳላ መኸተ ህዝቢ ኣይሰርሐን

ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት፡ ብ22ን 23ን ጥሪ 2016፡ ብቴለቪዥንን ሬድዮን ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ፡ ኣብ ኩለንተናዊ ምዕባለታት ሃገርናን፡ ንኩነታት ሃገርና ኣብ ዝጸልዉ ዞባውን ዓለማውን ምዕባለታትን ተርእዮታትን ዘተኮረ፡ ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ሰፊሕ...

ዓርኪ “ከም ሳዕሪ ጸናዕቲ”

ኮ/ል ኪዳነ እንድርያስ (ባንተ) ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ብውሕዱ ክልተ ዘይጋጠሙ ርእይቶታት ክህልዉ ኣድማሳዊ ሓቂ’ዩ። ከም’ዚ ስለዝኾነ ከኣ’ዩ ዋላ’ቶም “ብሓደ ኣካል ሓደ ኣምሳል” ዝምሰሉ መባልዕትን መሳትይትን ትኽ-ትንፋስ ኣዕሩኽ’ውን፡ ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ዝተፈላለየ ርእይቶ ክህልዎም ባህርያዊ...

ኣብ’ዚ ዞባ ህውከት ዝፈጥር ሓይሊ ንምእላይ፡ ብተናጸል ዘይኮነ ብሓባር ምስዝኸውን’ዩ ውጽኢታዊ

ክቡር ፕረዚደንት፡ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት፡ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብስዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ኪዳን ጸረ- ሽበራ ብዘይዕቃበ ከም ዝድግፎን ምስኡ ክተሓባበር ቅሩብ ምዃኑን ዝሕብር መግለጺ ኣውጺኡ ነይሩ። ድሕረ ባይታ ናይ’ዚ መግለጺ እዚን ንዕኡ ዝደረኸ ሓሳባትን እንታይ...

ኣብ ትሕጃ ኣእካልን መሰረታውያን ሃለኽትን ዋጋ ዕዳጋ የለን” ፕረዚደንት ኢሳይያስ

ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት፡ ብ22ን 23ን ጥሪ 2016፡ ብቴለቪዥንን ሬድዮን ብቐጥታ ዝተመሓላለፈ፡ ኣብ ኩለንተናዊ ምዕባለታት ሃገርናን፡ ንኩነታት ሃገርና ኣብ ዝጸልዉ ዞባውን ዓለማውን ምዕባለታትን ተርእዮታትን ዘተኮረ፡ ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ሰፊሕ...

በዓልቲ-ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ትፍጽም

ተሓጋጋዚት ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ምክትል ኣተሓባባሪ ህጹጽ ረድኤትን ሚስ ክዩን-ዋ ካንግ፡ ኣብ ኤርትራ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ተካይድ ኣላ። ናብ 25 ጥሪ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣስመራ ዝኣተወት ሚስ ክዩን-ዋ፡ ምስ ዝተፈላለዩ...

Yeman Gebreab Presidential Adviser, Eritrea

ስልጠና መሪሕነትን ምሕደራን

ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተመሃሮን ኤርትራ ትካላዊ ዓቕሚ ኣባላቱ ንምዕባይ ሓንጺጽዎ ብዝጸንሐ ውጥን ስራሕ፡ ምስ ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ ብምትሕብባር፡ ኣብ ንኡሳን ዞባታት፡ ክፍልታት ቤት ጽሕፈት ዞባን ኣሃዱታት ማእከላይ ቤት ጽሕፈትን ንዝነጥፉ 87 ሓለፍቲ ኣብ...