Category: ትግርኛ

ቃል ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ

ናይሎሚዓመት 8መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ብደረጃ ሃገር “ማዕርነት ድርዒ ነባሪ ልምዓት!”ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ከም ወትሩ ብኽብሪ ትጽምበል ኣላ። እዛ፡ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ብኣግእዞ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ሕላገት ጽንዓትን ዓወትን ዝዀነት ክብርቲ ዕለት፡ ደቂ-ኣንስትዮ ዓለም ብሓፈሻ፡...

ብኣረብራቢ ሕሱር ሓሶት ዝዕበጥ ሓቂ የለን

ግዜ ዝበልዐ ሕሱር ኣመል’ኳ እንተዀነ፡ ኣብ’ዚ ቀረባ መዓልታት፡ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝተኸስተ ፍኑው ናዕቢ ህዝቢ ኢትዮጵያ እናዛየደ ምስ ከደ፡ ጥሩምባታት ሓሶት ጃንዳ ወያነ፡ ሓቂ ንምጒልባብን ንምድንጋርን፡ ኤርትራ ኣብ ምጥቃንን ምውንጃልን ክግዕር ቀንዩ’ሎ። መንግስቲን ህዝቢን...

መንእሰያት ማክሮ-ቊጠባዊ ምርግጋእ ንምፍጣር ዝውሰድ ዘሎ ስጕምቲታት ነቒሖም ክነጥፍሉ ኣለዎም : ኣምባሳደር ተስፋሚካኤል ገራህቱ

ኣብ ዝሓለፈ 18 ናይ ተጻብኦ ዓመታት፡ ካብ ጒዕዞ ልምዓት ከይተኣለና፡ ስዉርን ግሁድን ሸርሒታትን ተጻቦታትን ንድሕሪት ከየበለና ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢና። ዝገጠሙና ኩሉ መዳያዊ ተጻብኦታት፡ ከም ሃገርን ህዝቢን ጸልዮምና’ኳ እንተዀኑ፡ ንድሕሪት ገጽና ከም ንጕተት ግን ኣይገበሩናን።...