Category: ትግርኛ

ብሉጻትጥቕስታትልቦና

 ኩሎም ምልኩዓት ሰባት፡ ኵሉ ግዜ ብቑዓት ኣይኮኑን፣ ብቑዓት ሰባት ግና ኵሉ ግዜ ምልኩዓት እዮም።  ስቕታን ፍሽኽታን ክልተ ሓያላት መሳርሒታት ህይወት እዮም፣ ፍሽኽታ ብዙሕ ሽግራት ክፈትሕ እንከሎ። ስቕታ ድማ ሽግራት ከይፍጠሩ ይኽልክል። ...

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብ7 ጥቅምቲ ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ዘካየዶ ቃለ-መሕትት

ክቡር ፕረዚደንት፡ ሎሚ ዘበን ክራማት ደንጒዩ ብምምጽኡ ሻቕሎት ፈጢሩ ነይሩ። ድሒሩ ግን ደሓን ዝርጋሐ ዝነበሮ ዝናብ መጺኡ። ምስ’ዚ ብምትእስሳር ብሓፈሻ ኣብ ውሕስነት መግቢ ዘለና ኣተሓሕዛን ግስጋሰኡን ከመይ ከምዘሎ ከተብርሃልና? እቲ ኣርእስቲ ኣዝዩ ገፊሕ ስለ...

ዞባዊ ምትሕብባር፡ ምርጫ ዘይኮነ ግድነታዊ እዩ” ፕረዚደንት ኢሳይያስ

ዞባዊ ምትሕብባር፡ ምርጫ ዘይኮነ ግድነታዊ ምዃኑ፡ ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ድማ ምህዳስን ቅርጻዊ ምትዕርራይን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣገዳሲ ከምዝኾነ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ገሊጹ። ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ’ቲ ብ7 ጥቅምቲ ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ዘካየዶ ቃለ-መሕትት፡ ንተራ ኣፍሪቃ...

ስነ-ስርዓት መመረቕታ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ

ኣብ ደንጎሎ ተደኲኑ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ፡ ዝሓለፈ ሓሙሽተ ጥቅምቲ፡ ብዝተፈላለየ ዓይነታት ዓውደ ፍልጠት ባሕሪ ንሓጺርን ንነዊሕን እዋናት ከሰልጥኖም ዝጸንሐ ኣባላቱ ብኽብ ዝበለ ስነ-ስርዓት ኣመሪቑ። ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ፡ ኣዘዝቲ ሰራዊት፡...

ኤርትራ፡ ብኣንጻር’ቲ ዘጋጠማ ፈተነታት ሓዪላ እያ ወጺኣ” ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ

ኤርትራ፡ ብኣንጻር’ቲ ኣብ ሃዋህው ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ኣህጉራዊ ስርዓት ዘጋጠማ ከቢድ ናይ ምስይጣን፡ ምጉናይ፡ እገዳን ዕጥቃዊ ወራርን ፈተነታት፡ መሊሳ ተመኲራን ሓዪላን ከምዝወጸት፡ ኣብ’ዚ ዘይርጉእ ዞባ ድማ ደሴት ሰላምን ርግኣትን ኮይና ከምዘላ፡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ...

ሳዋ፡ ብቕዓት ደቂ-ኣንስትዮ ተማሃሮ ንምሕያል ኣስተምህሮ ተዋሂቡ

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ – ሳዋ፡ ብቕዓት ደቂ- ኣንስትዮ ተማሃሮ ንምሕያልን ኣብ ኩሉ መዳይ ተወዳዳርነተን ክብ ዝብለሉ ባይታ ንምጥጣሕን ዝሕግዝ ኣስተምህሮ፡ ብ10ን 21ን መስከረም ተዋሂቡ። ኣብቲ ደቂ-ኣንስትዮ ኣባላት 31 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት...

ሌላ ምስ ስነ-ጥንታውን ታሪኻውን ኣሰራት ደሴታት ዳህላክ

የውሃንስ ገብረየሱስ ደሴታት ዳህላክ፣ ኣብ ማእከላይ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ፣ 56 ኪሜ ንሰሜናዊ ምብራቕ ካብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ርሒቐን ዘለዋ እኩባት ደሴታት ኢየን። ዳህላክ ከቢር፣ ካብዘን እኩባት ደሴታት እታ ዝዓበየት ኮይና፣ 643 ትርብዒት ኪሜ ስፍሓት...

ብንቕሓት ዝተሰነየ ፍልጠት ዝሓየለ ረቛሒ ንዓወት’ዩ” ኣቶ ኣሕፈሮም ተወልደ

ብንቕሓት ዝተሰነየ ፍልጠት፡ እቲ ዝሓየለ ረቛሒ ንዓወት ሃገራዊ መደባት ስለዝኾነ፡ ኤርትራውያን መንእሰያት ጐድኒ-ጐድኒ’ቲ ዝቐስምዎ ዘለዉ ፍልጠት፡ ንቕሓቶም ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ከበርኹ ከምዝግባእ፡ ኣብ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ህግደፍ ሓላፊ ትምህርትን መጽናዕትን ኣቶ ኣሕፈሮም ተወልደ ኣገንዚቡ። ብ17...

ደቡብ – ኣስታት 1.3 ሚልዮን ፈልሲ ገረብ ተተኺሉ

ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ኣስታት 1.3 ሚልዮን ዝተፈላለየ ዓይነታት ፈልሲ ገረብ ከምእተተኽለ፡ ሓላፊ በዓል-ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳማን ናይ’ቲ ዞባ ኣቶ ገብረሚካኤል በርሀ ሓቢሩ። ኣቶ ገብረሚካኤል፡ ኣብ ናይ ሎም-ዘበን ክረምቲ፡ 21 ሚእታዊት መበቈላዊ ዝርከቦ፡...

ፕረዚደንት ሃማደኤ ንመንእሰያት ደቂ-ኣንስትዮ ተተባብዕ

ፍራይነትካ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ብምርግጋጽ  ብቊጠባ ነብስኻ ምኽኣል፡ ንምልኣት ጾታዊ ምዕሩይነት ወሳኒ ረቛሒ ምዃኑ፡ ፕረዚደንት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ወይዘሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል ገሊጻ። ንሓፈሻዊ ንጥፈታት ሃማደኤ ከምኡ’ውን ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ንዝተኻየደ ሃገራዊ ሲምፖዝዩምን ውጽኢቱን ብዝምልከት ንኤሪና...