Category: ትግርኛ

ሳዋ፡ ብቕዓት ደቂ-ኣንስትዮ ተማሃሮ ንምሕያል ኣስተምህሮ ተዋሂቡ

ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ – ሳዋ፡ ብቕዓት ደቂ- ኣንስትዮ ተማሃሮ ንምሕያልን ኣብ ኩሉ መዳይ ተወዳዳርነተን ክብ ዝብለሉ ባይታ ንምጥጣሕን ዝሕግዝ ኣስተምህሮ፡ ብ10ን 21ን መስከረም ተዋሂቡ። ኣብቲ ደቂ-ኣንስትዮ ኣባላት 31 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት...

ሌላ ምስ ስነ-ጥንታውን ታሪኻውን ኣሰራት ደሴታት ዳህላክ

የውሃንስ ገብረየሱስ ደሴታት ዳህላክ፣ ኣብ ማእከላይ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ፣ 56 ኪሜ ንሰሜናዊ ምብራቕ ካብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ርሒቐን ዘለዋ እኩባት ደሴታት ኢየን። ዳህላክ ከቢር፣ ካብዘን እኩባት ደሴታት እታ ዝዓበየት ኮይና፣ 643 ትርብዒት ኪሜ ስፍሓት...

ብንቕሓት ዝተሰነየ ፍልጠት ዝሓየለ ረቛሒ ንዓወት’ዩ” ኣቶ ኣሕፈሮም ተወልደ

ብንቕሓት ዝተሰነየ ፍልጠት፡ እቲ ዝሓየለ ረቛሒ ንዓወት ሃገራዊ መደባት ስለዝኾነ፡ ኤርትራውያን መንእሰያት ጐድኒ-ጐድኒ’ቲ ዝቐስምዎ ዘለዉ ፍልጠት፡ ንቕሓቶም ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ከበርኹ ከምዝግባእ፡ ኣብ ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ህግደፍ ሓላፊ ትምህርትን መጽናዕትን ኣቶ ኣሕፈሮም ተወልደ ኣገንዚቡ። ብ17...

ደቡብ – ኣስታት 1.3 ሚልዮን ፈልሲ ገረብ ተተኺሉ

ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ኣስታት 1.3 ሚልዮን ዝተፈላለየ ዓይነታት ፈልሲ ገረብ ከምእተተኽለ፡ ሓላፊ በዓል-ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳማን ናይ’ቲ ዞባ ኣቶ ገብረሚካኤል በርሀ ሓቢሩ። ኣቶ ገብረሚካኤል፡ ኣብ ናይ ሎም-ዘበን ክረምቲ፡ 21 ሚእታዊት መበቈላዊ ዝርከቦ፡...

ፕረዚደንት ሃማደኤ ንመንእሰያት ደቂ-ኣንስትዮ ተተባብዕ

ፍራይነትካ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ብምርግጋጽ  ብቊጠባ ነብስኻ ምኽኣል፡ ንምልኣት ጾታዊ ምዕሩይነት ወሳኒ ረቛሒ ምዃኑ፡ ፕረዚደንት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ወይዘሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል ገሊጻ። ንሓፈሻዊ ንጥፈታት ሃማደኤ ከምኡ’ውን ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ንዝተኻየደ ሃገራዊ ሲምፖዝዩምን ውጽኢቱን ብዝምልከት ንኤሪና...

ቊጽሪ ሞያውያን ጥዕና ብልዕሊ 400 ሚእታዊት ዓብዩ

ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ-ሰቡ ብዘካየዶ ወፍሪ፡ ቊጽሪ ዝተፈላለየ ደረጃታት ዘለዎም ሞያውያን ጥዕና ብ414 ሚእታዊት ዕቤት ከምዘመዝገበ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ግዝያዊ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ፖሊሲ፡ ውጥንን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዶክተር ብርሃነ ደብሩ ሓቢሩ። “ ም...

ትራምፕ “ኣብ ልዕሊ ሰ/ኮርያ ሓድሽ ማዕቀብ ኣዳልየ” ይብል

ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ፡ “ብስም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ሓድሽ ማዕቀብ ንምጽናዕ ዘኽእል እማመ ኣዳልየ” ይብል። እቲ ድሮ ንኣባላት ባይቶ ጸጥታ ተዓዲሉ ዘሎ እማመ፡ ናብታ ሃገር ዝኣቱ ነዳዲን ካብታ ሃገር ዝወጽእ ፍርያት ዓለባን...

መግለጺ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ መሃይምነት

ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ መሃይምነት፡ ካብ 1966 ጀሚራ ብዓለም ደረጃ ኣብ 8 መስከረም እትበዓል ኣገዳሲት ዕለት እያ። ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ብዝተፈላለየ ኣገባባት ደሚቓን ተዘኪራን ትውዕል። ቀንዲ መልእኽቲ ወይ ዕላማ ምዝካር ናይታ ዕለት ከኣ፡ መሃይምነት ኣብ...

ካቢነ ሚኒስተራት፡ ኣብ ኣገልግሎታት ትምህርቲን ጥዕናን ተመያዪጡ

ካቢነ ሚኒስተራት ኤርትራ፡ ትማሊ 7 መስከረም 2017 ቅድሚ-ቐትሪ፡ ኣብ ኣዳራሽ ህንጻ ሃገር – ኣስመራ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ፡ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ዛዕባታት፡ ማለት ኣብ ፖሊሲታትን ገስጋስ ትግባረ መደባትን ኣገልግሎታት ትምህርቲን ጥዕናን ሰፊሕ ምይይጥ ኣካዪዱ። ካቢነ...

ኮማዊ ኮለጅ ኣስመራ 333 ሕጹያት መማህራን ኣመሪቑ

ኮማዊ ኮለጅ ኣስመራ፡ ብስነ-ምምህርና ዘሰልጠኖም 108 ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከባኦም 333 ሕጹያት መማህራን፡ ብ9 መስከረም ብሰርቲፊኬት ኣመሪቑ። ዳይረክተር ናይ’ቲ ኮለጅ መምህር ኣለም ገብረቃል፡ ትምህርቲ መሰረት ኩሉ ምዕባለ፡ መምህር ድማ ቀንዲ ቀላሲ ምዃኑ ብምሕባር፡ በብእዋኑ ዝምረቑ ዘለዉ...