Category: ትግርኛ

0

ሓጺር ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ተጋዳሊት ጽገረዳ ወልደገርግስ

[Translate] Tweet ክቡራትን ክቡራንን ተሳተፍቲ ስነ-ስርዓት ቀብሪ! ካብቶም ብብልሖም፡ ትብዓቶምን ጽንዓቶምን ዓለም “ኣይከኣልን” ዝበለቶ ገድሊ ንናጽነትን ሃገራዊ ክብረትን ከምዝከኣል ዝገበሩ ጀጋኑ ሓርበኛታት ደቂ’ዛ ሃገር፡ እንሆ ሎሚ ክልተ ኣብነታውያን ሓርበኛታት ብጾት ኣፋኒና። ውልቃውነት ወጊድ ኢሎም፡...

0

ሓጺር ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ተጋዳላይ ብሪጋዴር ጀነራል ሙሳ መሓመድ ሓምድ (ሙሳ-ራብዓ)

[Translate] Tweet ሎሚ….ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ካብ ዘፍረዮም ገዳይም ተቓለስቲ፣ ብኣርኣያነት ዝጥቀስ ክቡር ብጻይ ነፋኑ ኣሎና። ከም ሰብ ምቕሉልን ፈቃርን፣ ከም ተጋዳላይ ጽኑዕን ተባዕን፡ ከም መራሕ ሰራዊትን ኣመሓዳሪ ህዝቢን ኣብነታዊ ሓላፊ ንሓዋሩ ይፍለየና ኣሎ።...

0

ስነ-ስርዓት ቀብሪ ሓርበኛታት ሙሳ ራብዓን ጽገረዳ ወልደገርግስን ብክብ ዝበለ ስነ-ስርዓት ተፈጺሙ

[Translate] Tweet ስነ-ስርዓት ቀብሪ ኣዛዚ እዚ ምብራቕ ብሪጋዴር ጀነራል ሙሳ መሓመድ- ሓምድ ራብዓን፡ ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽገረዳ ወልደጊዮርጊስን፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባርን፡ ከምኡ’ውን ብኣሽሓት ዝቚጸር ህዝቢ ኣብ ዝተረኽቡሉ፡...

0

ልብኻ ኣብ ዓድኻ’ዩ ዝረግኣልካ!

[Translate] Tweet ካብ ሃገሮም ወጺኦም ኣብ ደገ ዝነብሩ ዜጋታት ናይ ብዙሓት ሃገራት፡ ምስ መበቆላዊ ዓዶም ውሑድ መንፈሳዊ ምትእስሳር’ዩ ዘለዎም። ኣብ ደገ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ግን፡ ኩሉ ግዜ ሃገረይ ምስ በሉ እዮም። እዚ፡ ኣብ ውሑዳት ሕብረተ-ሰባት...

0

ውዳቤታት ህግደፍ ኣብ ኣመሪካ ዋዕላ ኣካይዶም

[Translate] Tweet ዓመታዊ ዋዕላ ውዳቤታት ህግደፍ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ “ኪዳን ወለዶታት – ንልምዓታዊ ሽርክነት” ብዝብል መሪሕ ቴማ፡ ኣብ ከተማ ስያትል ተቓኒዑ። ኣብ’ቲ ብ9 ነሓሰ፡ ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ፈረንሳን፡ ቀዋሚት ወኪል ኣብ ውድብ...

0

ባሃር ስነ-ጥበባዊ ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ተሰዊኡ

[Translate] Tweet ባሃር ስነ-ጥበባዊ ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ፡ ትማሊ 7 ነሓሰ ወጋሕታ ኣብ መበል 78 ዓመት ዕድመኡ ብሕማም ተሰዊኡ። ካብ ፈለማ 1960ታት ኣብ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ (ማምሃል)፡ ማሕበር ትያትር ኣስመራ (ማትኣ)ን ካልኦት ባንድታትን ብምዃን፡ ንውዲታት...

ካብ ኮለጃት ናይ ዝምረቓ ደቂ-ኣንስትዮ ቊጽሪ ዕቤት ኣርእዩ

[Translate] Tweet ካብ ኮለጃት ብዝተፈላለየ ማዕርግ ናይ ዝምረቓ ደቂ-ኣንስትዮ ቊጽሪ፡ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ናይ 100 ሚእታዊት ዕቤት ኣርእዩ።ብመሰረት ሰነዳት’ተን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ፡ ኣብ 2008 ብገምጋም ትሕቲ 25 ሚእታዊት ዝነበረ ብዝሒ ተመረቕቲ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኣብ’ዚ...

ጸሓፊ ህግደፍ፡ ንመንእሰያት ዞባ ዓንሰባ ሰሚናር ሂቡ

[Translate] Tweet ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን፡ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ- ስዒድ፡ ንመንእሰያት ሰራሕተኛታት ዞባ ዓንሰባ፡ ኣብ መደባት መኸተን ልምዓትን ከምኡ’ውን ኣብ ህሉው ሃገራውን ዞባውን ምዕባለታት ዘተኰረ ሰሚናር ኣካዪዱ። ኣብ’ቲ ብ17 ሓምለ ኣብ ኮለጅ ሕርሻ...

መበል 30 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን 8ይ ኮርስ ‘ማሞስ’ን ብልዑል ማዕርግ ተመሪቖም

[Translate] Tweet ስነ-ስርዓት መመረቕታ መበል 30 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን፡ 8ይ ኮርስ ማእከል ሞያዊ ስልጠናታትን፡ ትማሊ 15 ሓምለ ኣብ ሳዋ ብልዑል ማዕርግ ተኻዪዱ። ኣብ’ቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ሚኒስተራት፡ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት፡ ኣመሓደርቲ ዞባታት፡ ላዕለዎት ሓለፍቲ...

”ኣልሸባብ”፡ መእተዊ ኣፍደገ ቐጠር ንሕንፍሽፍሽ ቀርኒ ኣፍሪቃ

[Translate] Tweet ምንጪ – መርበብ ሓበሬታ ‘ቐጠር ኢንሳይደር’ ተሓቲሙ ዝወጸሉ – ጋዜጣ ‘ኣልእትሓድ’ ናይ ኢማራት ዕለት – 07 ሓምለ 2017 ‘ቐጠር ኢንሳይደር’ ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ፡ ንሕቡእ ደገፍን ምወላን ቐጠር ንግብረ-ሽበራ ኣብ ኣፍሪቃ ብዝምልከት ኣብ...