Category: ትግርኛ

0

ሕጋዊ ምልክታ ቁጽሪ 128/2017 ሕጋጋት ቀረጽ ቴምብር 16 መጋቢት 2017

ዓንቀጽ 1 ዘውጽኦ በዓል መዚ እዚ ሕጋጋት’ዚ፣ ብመሰረት ዓንቀጽ 12 ናይ ኣዋጅ ቀረጽ ቴምብር ቁጽሪ 180/2017 (ስዒቡ “ኣዋጅ” ተባሂሉ ዝጥቀስ) ንሚኒስተር ፋይናንስ ብዝተዋህቦ ስልጣን ዝወጸ ሕጋጋት እዩ። ዓንቀጽ 2 ሓጺር ኣርእስቲ እዚ ሕጋጋት’ዚ “ሕጋጋት...

0

ኣዋጅ ቁጽሪ 180/2017 ኣዋጅ ኣከፋፍላ ቀረጽ ቴምብር

ሚኒስትሪ ፋይናንስ ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር፡ ነቶም ቅድሚ 23 ዓመት ተኣዊጆም ኣብ ተግባር ውዒሎም ዝሰርሓሎም ዘሎ መሰረታውያን ኣዋጃት ግብርን ቀረጽን፡ (ኣዋጅ ቁጽሪ 62/1994 ኣዋጅ ኣታዊ ግብሪ፡ ኣዋጅ ቁጽሪ 63/1994 ኣዋጅ ግብሪ ሕርሻ ገጠርን እንስሳ...

0

ሓፈሻዊ ድንጋገታት ሕጊ ውዕል ኣመሰራርታ ውዕል

ጽንካረ ምፍጻም ናይ ውዕል ንሓደ ካብቶም ተወዓዓልቲ ወገናት ዝያዳ ከቢድ ምስዝኸውን፣ እቲ ተወዓዓሊ ወገን ኣብ ትሕቲ ንጽንካረ ዝምልከቱ ድንጋገታት ተደሪቱ ክፍጽም ይግደድ። “ጽንካረ” ኣጋጢሙ ዝበሃል ኣብ ዝተፈላለየ ፍጻመታት ወይ ኩነት ምርኩስ ኮይኑ፣ ሚዛን ናይ’ቲ ውዕል...

0

ኣስመራ – ዞባዊ ዋዕላ ውድብ ወተሃደራዊ ስፖርት ኣፍሪቃ ተኸፊቱ

ሓምሻይ ዞባዊ ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ወተሃደራዊ ስፖርት ኣፍሪቃ (OSMA)፡ ትማሊ 11 መጋቢት ኣብ ኣስመራ – ሆተል ኣስማራ ፓላስ ተኸፊቱ። ኣብ’ዚ ክሳብ 13 መጋቢት ዝቕጽል ዋዕላ፡ ዋና ጸሓፊ ናይ’ቲ ውድብ ድጀንዶላ ፕየር፡ ከምኡ’ውን ካብ...

0

ኵነተ ዓለምናን ዝቕሰሞ ልቦናን

ትንታነ ዓመተ 2016፡ ፖለቲካዊን ጸጥታዊን ምዕባለታት ዞባና ማለት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን፡ ከምኡ’ውን እቲ ብቐረባ ዝጸልወና ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ካብ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰ ዝዓረገሉ ዓመት እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት፡ ኣብ የመን፡...

ቃል ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ – 8 መጋቢት “ኤርትራዊት ጓል-ኣንስተይቲ፡ ዋሕስ ልኡላውነትን ልምዓትን!” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ከም ወትሩ ብኽብ ዝበለ ድምቀት ተዘኪራ ትውዕል ኣላ። ናይ ሎሚ ዘበን 8 መጋቢት፡ ዕብየትና ንምሕንኳል ዘንቀዱ ማእለያ ዘይነበሮም ተጻብኦታት...

ገዛእ ርእስኻ ምምሕያሽ

ብ ኢንጅ. ሚኪኤል ኣዳም  ካብ መጽሔት ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያት “ሓደ ሰብ እንተወሓደ፡ ኣብ መዓልቲ፡ ሒደት ሙዚቃ ክሰምዕ፡ ሓንቲ ግጥሚ ከንብብ፡ ግርምቲ ስእሊ ክዕዘብ፡ እንተተኻኢሉ ድማ ሒደትን ቅኑዕን ዘረባ ክዛረብ ይግባእ።” ጎቴ ገዛእ ርእሱ ከማሓይሽ ዘይደልን...

ክንዕቅቦን ከነሰስኖን ዝግባእ ሃገራዊ ጸጋ

ካብ መጽሔት መንእሰይ ካብዚ ዘሎ ዞባዊን ዓለማዊን ሃዋህውን ካብ ታሪኽናን ከም እንርድኦ፡ ኣብ እዋን ሰላም ይኹን ኲናት፡ ማለት ኣብ ምክልኻል ሓደጋ ይኹን ኣብ ጉዕዞ ዕብየት፡ ንሓይሊ፡ ብቕዓትን ኣድማዕነትን ሕብረተሰብ ዝውስኑ፡ ብዙሓት ረቛሒታት እኳ እንተለው፥...

ሻምፕዮን ማራቶን ዓለም ኣትለት ግርማይ ገብረስላሴ

ብኣማኑኤል ኣልኣዛር   ካብ መጽሔት መንእሰይ ሻምፕዮን ማራቶን ዓለም ኤርትራዊ ኣትለት ግርማይ ገብረስላሴ ኣብዛ ቅድሚ ገለ መዓልታት ዝዛዘምናያ ዓመተ 2016 ብፍሉይ ዝደመቐላ ትስፉው መንእሰይ ኣትለት እዩ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ውድድር ለንደን ማራቶን 4ይ፡...