ውሳነ ፓርላማ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ - ካብ ግጉይ ሓበሬታዶ ወይስ ፖለቲካዊ ኣድልዎ

ትግርኛ

ውሳነ ፓርላማ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ – ካብ ግጉይ ሓበሬታዶ ወይስ ፖለቲካዊ ኣድልዎ

ፓርላማ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ንጉዳይ ኤርትራ ኣመልኪቱ ዘሕለፎ፡ ኣብ ኤርትራንዘሎሓቅንክውንነትንብግሉሕ ዘዘምብዕ ውሳነ (2016/25999(RSP)) ዘሐዝን እዩ። ብርግጽ፡ ሓደ ዓቢ ኣካል፡ ነቶም ዝተሓቱ’ውን መዐቀኒታት ናይ ወድዓውነትን ምቕሉልነትን ጐስዩ፡ ንሓደ ንእሽቶ ህዝቢን ሃገርን ብቕሉዕ ከጸልም፡ ናይ’ዚ እዋን’ዚ ኣዝዩ ዘጉሂ ምልክት’ዩ።

ኣብ መእተዊ ናይ’ቲ ውሳነ ፓርላማ ኤውሮጳዊሕብረትዘሎሕጥቦጽሑፋት፡ ንዝርዝር ናይ’ቶም ብረቛሒታት “ምቕያር መንግስቲ” ኣንጻር ኤርትራ ክንዝሑ ዝጸንሑ ነውሪታትን፡ ኣንጻር ናጽነትን ልኡላውነትን ኤርትራ ነዊሕ ዝተጠጅኡ ተንኮላትን፡ ብልክዕ ዘንጸባርቕ እዩ።

እዚ ድማ፡ በዞም ዝስዕቡ ውሑዳት ኣብነታት ጥራይ ክበርህ ይኽእል፦

= ውሳነ ፓርላማ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ “ኣብ ናጻ ኤርትራ ዘሎ ጸቕጥን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን፡ ካብ ናይ ግዜ መግዛእቲ ዝብኣሰ እዩ” ይብል። (እዚ መስደመም መግለጺ’ዚ፡ ምስ ገለ ደፋእቲ ናይ’ቲ ውሳነ ዝኾና ሃገራት ምትእስሳር ካብ ዘለዎም ንጡፋት ጸይቀ- ዕሉላት ዝመንጨወ እዩ። እዚኣተን ከኣ፡ ኣብ ታሪኽ፡ ንናጽነት ኤርትራ ዝቃወማ ዝነበራን ክሳብ ሕጂ’ውን ሕልሚ ክኾነለን ሃንቀው ዝብላን እየን።)

= እቲ ውሳነ፡ ነቲ “ንጻንሖት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ስልጣን ብምኽሳስ፡ ሕብረት ኣፍሪቃ ተበግሶ ክወስድ ዝተማሕጸነ”፣ ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተኻየደ ኣማኢት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተሳተፍዎ ሰላማዊ ሰልፊ ይእምት። (ፓርላማ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ነቲ ኣንጻር መርማሪ ኮሚሽንን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ምስይጣን ፖሊሲታቱን ብምቅዋም፡ ኣብ ገዛእ ከተማታቱ (ኣብ ቅድሚ ዓይኑ) ዝተኻየደ፡ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝተሳተፍዎ ሓመድ ሓፋሽ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፍታት ዕሽሽ ብምባል፣ ነቲ ብንጹር ስርዓት ኢትዮጵያ ንቕሉዕን ኣነዓዓብን ‘ስርዓት ናይ ምቕያር’ ኣጀንዳኡ ንምትግባር ዘዋደዶ ንጽል ናይ ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ክዛረበሉ መሪጹ።)

= ፓርላማ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ብዛዕባ’ቲ ኣብ ሲናይ ኣብ ንግዲ ደቂ- ኣዳም ብዝነጥፉ ነጋዶ (human traffickers) ዝካየድ ኣስካሕካሒ ግፍዒ ብምጥቃስ፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ይወቅስ። (ነቲ ኤርትራ ብመገዲ ደብዳበ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣቢላ፡ ብዛዕባ’ዚ ኣስካሕካሒ ተግባር ሓባራዊ መርመራ ክካየድ ናብ ው.ሕ.ሃ. ዘቕረበቶ ሕቶ ግን፡ ደጋፊ መግለጺ ሂቡ ኣሎ።)

= እቲ ውሳነ ብዛዕባ፡ “ወርሓዊ ኣሃዝ ኤርትራውያን ስደተኛታት” እውን ጭቡጥ ዘይኮነ ስእሊ ጠቒሱ ኣሎ። (ነቶም ብፖለቲካዊ ድርኺት ኣብ ዘይቦታኦም ዝተቐመጡ፡ ንኤርትራውያን ናይ ቁጠባ ስደተኛታት፡ ብዘይስልጣኖም “ቅጽበታዊ ዑቕባ” ዝህቡ፡ ናይ

ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ፖሊሲታት ግን ዕሽሽ ይብሎም።)

= ውሳነ ፓርላማ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ኣብ ኤርትራ ብሰፊሑ ይርአ እዩ ብዛዕባ ዝበሎ “ኣድልዎን ዓመጽን ደቀንስትዮ” እውን ይምድር እዩ። (እዚ ነቲ ማሕለፍያ ዝኾነ ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ብምቁንጻብ፡ ንደረጃ ተንኮል ናይ’ተን ነቲ ውሳነ ዘወርቲ ዝዀና ሃገራት እውን ኣትሒቱ ክርእዮ ይፍትን።)

= እቲ ውሳነ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ’ዚ ዓመት፡ ምስ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት፡ ኤል-ኒኖ ንዘስዓቦ ደርቂ ኣመልኪቱ ንዝበሎ ከይተረፈ ብጌጋ ጠቒስዎ ኣሎ። (ፕረዚደንት ኢሳይያስ ንኹነታት ደርቅን ንሱ ዘስዓቦ ትሑት እትዋትን ኣመልኪቱ ብሰፊሑን ብዘየሻሙን እዩ ገሊጽዎ። ናይ መንግስቲ ምድላዋት፡ ቀረባት መግብን ካልኦት ነቲ ጉዳይ ኣብ ምፍዃስ ዝሕግዙ ስጉምትታትን፡ናይምድቓልመካኒዝም. . ብሰፊሑ ኣብሪህዎ እዩ።)

ነዚ ኣብ ውሽጢ ውሳነ ፓርላማ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘሎ ክስታትን ዝምቡዕ መግለጺታትን ሰፊሕ መልሲ ምሃብ፡ ነቲ መግለጺ ካብ ምንዋሕ ሓሊፉ ጣቋ ኣይክህልዎን። ኣብ ዝኾነ ጉዳይ፡ ነዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ዘይርትዓውያንን ተደጋገምትን ክስታት ብመርትዖ ዘበርዕን ጭብጥታት እኹል ርድኢት ኣሎ – ኣብ ኤርትራ። ፓርላማ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ወከልቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ናይቲ ማሕበር ኣብ ኤርትራ ብምብጻሕ ንዘቕረብዎ ጸብጻብ ክውከስ ምተገብአ።

ኣብ ላዕሊ ከምእተመልከተ፡ ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጢ’ቲ ፓርላማ ንናጽነት ኤርትራ ዘይድግፉ ናይ ረብሓ ጉጅለታት ምህላዎም ብዓንተቦኡ ዝነቕሓትሉ ጉዳይ’ዩ። ሰብኣዊ መሰል፡ ጽቡቕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ’ውን ሰላምን ርግኣትን ናይ ኤርትራ ንዝጻረሩ ኣጀንዳታት ዘሳስዩ ድማ እዮም። እቲ ውሳነ፡ ነቲ ብሰንኪ ኢትዮጵያ ግዝኣተ ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ’ዚ ዞባ ፈጢራቶ ዘላ ናይ ሰላምን ርግኣትን ስግኣትን ጎበጣ መሬትን ግን፡ ከይጠቐሶ’ዩ ሓሊፉ።

ምናልባት ግን፡ እቲ ሻራዊ ፖለቲካ፡ ንፓርላማ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ንኤርትራን ህዝባን ዘጸልም ቀለም ጥራይ ሂብዎ ይኸውን። ኤርትራ ምስ’ዚ ሕብረት ኣብ ሃናጺ ናይ ዝርርብ ጽምዶ እያ ጸኒሓ። ንሱ ኸኣ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሓባራዊ ዝምልከት ብዕቱብነትን ተሓታትነትን ዝዝትዩሉ ጎደና’ዩ። ፓርላማ ኤውሮጳ ኣብ’ዚ ሃናጺ ዝርርብ ክኣቱ ዝኽእል ግን፡ ነቲ ፖለቲካዊ ጽቡቕ ድላይን ኣተሓሳስባታትን ክጽንበሮ ምስ ዝኽእል እዩ። ኣፈኛ ናይ’ቶም ኣንጻር ኤርትራ ዝካየዱ ኣነዓዓብቲ ኣጀንዳታት ምዃን ግን፡ ንተኣማንነቱን ንዝምድና ክልቲኦም ወገናትን ዝብርዝ ጥራይ እዩ ክኸውን ዝኽእል።

ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣስመራ
31 መጋቢት 2016