ሻምናይ ዋዕላ መንእሰያት ህ.ግ.ደ.ፍ፡ ኣገደስቲ ውሳነታት ብምሕላፍ ብዓወት ተዛዚሙ

እቲ ንተኸታተልቲ ሓሙሽተ መዓልታት ብዘተ፡ ክትዓት፡ ገምጋም ምንቅስቓስ፡ ኣስተምሮታት፡ ሕቶን ርእይቶን፡ ክካየድ ዝቐነየ ሻምናይ ዋዕላ መንእሰያት ህ.ግ.ደ.ፍ ዞባ ኤውሮጳ፡ ብኹሎም ተሳተፍቲ ተቐባልነት ዝረኸበን ዝጸደቐን ንምንቅስቓሶም ዝውክልን፥ ንገምጋም ምንቅስቓስ መንእሰይ፡ ፖለቲካዊ ምዕባሌታትን ናይ ቀጻሊ ጉዕዞን፡ ምውሓስ ልኡላውነትን መኸተን ንዓለማውን ዞባውን ኩነታት ዘተኮሩ ትሕዝቶታት ዘለውዎ ደምዳሚ ውሳነታት ብምውጻእ፡ ትማሊ 09 ሚያዝያ 2012 ብዓወትን ክብ ብዝበለ ድምቀትን ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ተዛዚሙ።
ኣብቲ ፈጻሚ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሃገራት ስካንድናቭያን ኣቶ ዮናስ ማና፡ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህ.ግ.ደ.ፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ፡ ሓላፊት ህ.ግ.ደ.ፍ ዞባ ኤውሮጳ ወ\ሮ ኣብርሀት ኣረፋይነ፡ ኣምባሳደራት፡ ገዳይም ሓፋሽ ውድባት፡ ወከልቲ ማሕበራትን ወለድን ዝተረኽብዎ መዛዘሚ ዋዕላ፡ ፈለማ ኣደ መንበር ኣወሃሃዲት ሻምናይ ዋዕላ ስቶክሆልም፡ ብጸይቲ ኤደን ከበደ መደረ ኣስሚዓ።
ንሳ፡ ብስም ተሳተፍቲ ሻምናይ ዋዕላ ንወለዲ ’’እንቋዕ ብደሓን መጻኹም’’ ድሕሪ ምባል፡ ክካየድ ዝቐነየ ዋዕላ፡ ምስ ኩሉ ተጻብኦታት ሜድያ ሽወደን፡ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ምንቅስቓስ መንእሰይን ደገፍ ኮማዊ ማሕበራትን ውልቃውያን ሰባትን ብዓወት ምውጽኡ፡ ምስ ኩሎም ኣባላታ ሓበንን ኩርዓትን ከም ዝስምዓ ገሊጻ። ኣስዒባ ድማ፡ ሻምናይ ዋዕላ ካብ እወታውን ጽኑዕ ተመክሮ ዝሓለፉ ዋዕላታትን ብምምርኳስ፡ ንዝዝዘተየሎም ዛዕባታት ብውሳነ ምጽዳቑ፡ ናብ ዝለዓለ ዝላ ከምዝተሰጋገረ ኣበሲራ።
በዚ ከኣ ተሳተፍቲ ’’ኣብ ማእገር ወለድና ተጸይርና፡ ኣርሒቕና ክንርኢ በቒዕና’’ ኢሎም ዝጀመርዎ ዋዕላ፡ ፍረ’ዚ ኩሉ ጻዕሪ ድማ፡ ጻማ ወለድን ብዓቢኡ ድማ፡ ኩሉ’ቲ ሃገር እትጠልቦ ከከትግብሩ፡ መብጽዓ ከም ዝኣተዉ፡ ዝደረኸ ዋዕላ ከም ዝነበረ ገሊጻ። ኣብ መወዳእታ ብጸይቲ ኤደን፡ ኩሎም ተሳተፍቲ መንእሰያት፡ መምርሒታት ኣወሃሃዲት ሻምናይ ዋዕላ ተኸቲሎም ንዘርኣይዎ ንኡድ ተሳትፎን ስነ ስርዓትን ብምምጓስ፡ ኣብ ኩሉ ንጥፈታቶም ዓወት ተመንያ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ንዝቐነየን ውጽኢትን ዋዕላ ኣመልኪቶም ንኽልተ መንእሰያት ኣዘራሪብና ነይርና። ካብ ሆላንድ ዝመጸ መንእሰይ ማእከለ ገ\ስላሴ፡ እቲ ቀንዲ ዛዕባ ዋዕላ፡ መንነትካ፡ ሃገርካ ምፍላጥ፡ ምምካት ተጻብኦታትን ምውርራስን ምዃኑ ይገልጽ’ሞ፡ ነቲ ኣብ ሃገር ዚካየድ ልምዓታዊ ንጥፈታት ንምክትታልን ኣብቲ ንጥፈት ንምስታፍን መገዲ ዘጣጥሕሉ ስለ ዝኾነ፡ ናብዚ ምንቅስቓስ ምሕዋሱን ውሳነታቱ ከተግብር ድልው ምህላዉን ገሊጹ።
ቀጺላ ቃላ ዝሃበት፡ ካብ ጀርመን ዝመጸት መንእሰይ ዮዲት ክብሮም፡ ’’ካብዚ ዋዕላ፡ መንነተይ ፈሊጠ፡ ነታ ናተይ ዝብላ ሃገረይ እንታይ ከም ዝገብረላ ዓቢ ትምህርቲ ቀሲመ’’ ድሕሪ ምባል፡ ኩሉ’ቶም ኣብ ደምዳሚ ዋዕላ ዝወጹ መምርሒታት ንምትግባር ከም እትጽዕር ብርእሰ ተኣማማነት ገሊጻ።
ሻምናይ ዋዕላ መንእሰያት ህ.ግ.ደ.ፍ ብኩሉ ኣገባባቱን ኣተኣላልያ ወደብቱን ዝነኣድ ታሪኽ ሰኒዱ፡ ኣባላቱ በብዓቕሞም ናብ ሃገር ከይዶም ከገልግሉ ንዝሓተቱ መንእሰያት፡ ኣብ ምምዝጋብን ንምውፋርን ቀዳማይ ኣጀንዳኡ ሰሪዑ፡ ንቕሎ ተበጊሱ ምህላዉ፡ ወደብቱ ገሊጾም።
ምንቅስቓስ መንእሰይ ህ.ግ.ደ.ፍ ሽወደን፡ ብዘይካ’ዚ ኣብ 2006 ሳልሳይ ዋዕላ ኣዳልዮም ምንባሮም ኣብ መዝገብ ሰነዳቶም ተሰኒዱ ይርከብ። ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ኣጋጣሚ፡ እቲ ኣብ 2013 ዝግበር ታሽዓይ ዋዕላ ከኣ፡ ንምንቅስቓስ መንእሰይ ህ.ግ.ደ.ፍ ዓባይ ብርጣንያ ተዋሂቡ። ንሶም ንውሳነ ምንቅስቓስ ብምሉእ ድምጺ ብምቕባል፡ ሕድሮም ከም ዘተግብሩ ቃል ኣትዮም።

You may also like...