ምሕያል ህግደፍ ሕርያ’ዶ መቐጸልታ ተልእኾ?

ምሕያል ህግደፍ ሕርያ’ዶ መቐጸልታ ተልእኾ?

ሓደ ካብ ዓበይቲ ፖለቲካዊ መደባት 2017፡ “ምሕያል ህዝባዊ ግንባር” ምዃኑ፡ ኣብ ቃለ- መጠይቕ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፍወርቂ ኮነ ኣብ ናይ ህግደፍ ጽሑፋት ተገሊጹ እዩ። እዚ መደብ’ዚ ብፍሉይነት ሎሚ ዓመት ዝሕንጸጽ ዘሎ ሓድሽ መደብ ዘይኮነ፡ መቐጸልታ ናይ’ቲ ህዝቢ ኤርትራ ንዓሰርተታት ዓመታት ዘካየዶ ቃልሲን ፖለቲካዊ ስራሕን እዩ። ንመጻኢ እውን ዘየቋርጽ ኣካል ዕዮ ህንጸት ሃገር፡ እኳ ድኣ እቲ ዝዓበየ ዕማም እዩ።

ምሕያል ህዝባዊ ግንባር እንታይ ማለት’ዩ? ዝብል ሕቶ ቅድሚ ምምላስ እምበኣር፡ ህዝባዊ ግንባር መን’ዩ? ካበይ መጺኡ? ኣበይ ኣሎ? ንዓና መንእሰያት እንታይ ይብጽሓና? ስለምንታይ እዩ’ኸ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣውራ ድማ መንእሰያት ምሕያል ህዝባዊ ግንባር ከገድሰና ዘለዎ? እንታይ ንምርካብ? ናበይ ንምብጻሕ? ዝብሉ ጉዳያት ምድህሳስ ኣገዳሲ ይኸውን።

ህዝባዊ ግንባር ካበይ መጸ?

ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ ኣብ ታሪኽ ሓደ ዘመን፡ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ፡ ሓባራዊ ተሞኲሮ ኣሕሊፉ፡ ኣብ መወዳእታ ብናይ ገዛእ ርእሱ ድሌት ሓደ ሃገር ንምዃን፡ ስሙር ቃልሲ ንናጽነት ብምክያድ ልዑላዊ ሃገር ክምስርት ዝበቕዐ ህዝቢ እዩ። ናብዚ ደረጃ’ዚ ዝበቕዐ ግን፡ ኣዝዩ ከቢድ፡ ነዊሕ፡ መሪርን ፈታንን መድረኻት፡ እልቢ ዘይብሉ ሕልኽላኽ ግዳማዊን ውሽጣዊን ብድሆታት ሰጊሩ እዩ። ኣንጻር ብዓቕሚ ኣዝዮም ጸብለል ዝብልዎ ተጻባእቲ ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ፡ ኣብ ገዛእ ዓቕሙ ተሞርኲሱ፡ ሓድነቱ ኣትሪሩ፡ ከቢድ መስዋእቲ እናኸፈለ፡ ብዓቕሊ፡ ሓቦ፡ ጽንዓት፡ ብምዕቡል ፖለቲካዊ ስራሕን ንቕሓትን ተቓሊሱ እዩ፡ ንኹሉ መስገደላት ጠሓሒሱ ከም ህዝቢን ሃገርን ክቐውም ዝኸኣለ።

የግዳስ፡ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ሃገር ንምዃን ዘካየዶ ቃልሲ፡ ከም ኩሉ መስርሓት፡ ካብ መጀምርታኡ ምዕቡል፡ ስሙርን ውጽኢታዊን ኮይኑ ኣይጀመረን። ኣብ 1940ታት-1950ታት ህዝቢ ኤርትራ መሰል ርእሰ ውሳነኡ ንምርግጋጽ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣብ ዝፈለመሉ እዋን ዝፈጠሮ ናይ መጀመርታ ፖለቲካዊ ውዳበታት፡ ንጹር ሃገራዊ ዕላማን ፕሮግራምን ስለዘይነበሮ፡ ንባህጊን ድሌትን ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ብምልኣት ዝውክል ኣይነበረን። ካብ ትሕተ-ሃገራዊ ኣተሓሳስባን ስምዒታትን ብዙሕ ዘይርሓቐ፡ ብኹሉ መለክዒታት ሓደ ሃገርን ህዝቢን ንምዃን ዘየኽእል፡ ኣዝዩ ድኹም ውዳበ’ዩ ነይሩ። ክንዲ ዝኾነ፡ ነቲ ሽዑ ህዝቢ ኤርትራ ዝገጠሞ ብድሆታት ክስዕር ብቕዓት ኣይነበሮን።

ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ዘመን ዳርጋ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ናጽነተን ኣብ ዝጓናጸፋሉ ዝነበራ እዋን፡ ኤርትራ ንስለ ጂኦ-ፖለቲካዊ ረብሓታት ርእሰ ሓያል ኣመሪካ ተባሂሉ፡ ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረን ምስ ተወሰነ፡ ዋላ እኳ ህዝቢ ኤርትራ ዝተቐበሎ ምርጫ እንተዘይነበረ፡ ናይቲ መድረኽ’ቲ ፖለቲካዊ ብቕዓትን ውዳበን ህዝቢ ኤርትራ፡ ነዚ ዓቢ ውዲት’ዚ ክፍንጥስ ዓቕሚ ኣይነበሮን። ከም ውጽኢቱ ድማ ህዝቢ ኤርትራ፡ ናጻን ልዑላዊን ሃገር ናይ ምዃን ባህጉ ኣይሰመረን። መግዛእቲ ሃጸይነት ብውክልና ስርዓታት ኢትዮጵያ ቀጺሉ። እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብዚ መድረኽ’ዚ ዘካየዶ ቃልሲ፡ ዋላ እኳ ውዳበኡን ብቕዓቱን ሰንኰፍ እንተነበረ፡ ነቲ ድሓር ዝማዕበለ ስነ-ሓሳብ ሃገራውነትን ቃልሲ ንናጽነትን ድቂ ዝፈጠረ ብምዃኑ፡ ከም ተሞኲሮ ዝንዓቕ ኣይኮነን። ጉዕዞ ናብ ሓርነት መልክዑ ቀይሩ ክቕጽል ፍኖት ዝጸረገ፡ ሓደ መድረኽ ናይ ታሪኽና – ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ካብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ምስግጋር፡ መስርሕ ምህናጽ ሃገራውነት ኣብ ምብግጋስ ዝተጻወቶ እጃም ድማ ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን።

ኣብ 1961፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ ናብ ጎነጻዊ ቃልሲ ምስተሰጋገረ ክፈጥሮ ዝኸኣለ ውዳበ እውን እንተኾነ ከምቲ ዝድለ ኣይነበረን። ተበግሶ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ፡ ዋላ እኳ፡ ቁርጺ ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ንሕድገት ዘየፍቅድ መሰል ርእሰ-ውሳነ እንተንጸባረቐ፡ እቲ ኣብ ፈለማ መድረኽ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተታሕዘ መስመር፡ ብደረጃ ስነ-ሓሳብ ኮነ ብግብሪ ሓያል ውዳበን ሰፊሕ ሱታፌ ህዝቢን ከረጋግጽ ዝኽእል ኣይነበረን። ብዘይ ሱታፌ ህዝቢን ብቑዕ ውዳበን ክዕወት ዝኽእል ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ስለዘየለ ከኣ፡ በቲ ሽዑ ዝነበረ ድኹምን ትሑት ዝብቕዓቱን ውዳበ፡ ህዝቢ ኤርትራ ዕላማኡ ከዐውት ይኽእል ኣይነበረን። እቲ ዝዓበየ ጉድለት ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ኣከያይዳ፡ ኣብ ክንዲ ሓባራዊ ናይ ቃልሲ መኣዲ ብምፍጣር ንስምረትን ውህደትን ህዝቢ ምስራሕ፡ ኣብቲ ሰሪቱ ዝጸንሐ ባህርያዊ ፍልልያት ሕብረተሰብ ምጥሓል እዩ ነይሩ። ሓይልታት መግዛእቲ ድማ፡ ነዚ ድኻማት’ዚ ክምዝምዙ ግድን እዩ። ከም ውጽኢቱ፡ ሰውራ ኤርትራ ይበገስ እምበር፡ ብናይ ገዛእ ርእሱ ውሽጣዊ ጸገማት ተሓሊኹ፡ ከም ባህጊን ድሌትን ህዝቢ ኤርትራ ክስጉም ኣይከኣለን።

እዚ ተሞኲሮ’ዚ እውን እንተኾነ፡ ብኣሉታ ጥራይ ዝግለጽ ኣይኮነን። ቀዳሞት ኤርትራውያን ተቓለስቲ ብዙሕ ተሞኩሮ ዝቐሰምሉ፡ ጸገማቶም ብምልላይ፡ ናብ ዕላማ ህዝቢ ኤርትራ ዘብጽሕ ማእዝን ክሕዙ ዝደረኸ፡ ኣካል ታሪኽና – ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ እዩ።

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *