ሕጋዊ ምልክታ ቁጽሪ 128/2017 ሕጋጋት ቀረጽ ቴምብር 16 መጋቢት 2017

ዓንቀጽ 1 ዘውጽኦ በዓል መዚ

እዚ ሕጋጋት’ዚ፣ ብመሰረት ዓንቀጽ 12 ናይ ኣዋጅ ቀረጽ ቴምብር ቁጽሪ 180/2017 (ስዒቡ “ኣዋጅ” ተባሂሉ ዝጥቀስ) ንሚኒስተር ፋይናንስ ብዝተዋህቦ ስልጣን ዝወጸ ሕጋጋት እዩ።

ዓንቀጽ 2 ሓጺር ኣርእስቲ

እዚ ሕጋጋት’ዚ “ሕጋጋት ቀረጽ ቴምብር ሕጋዊ ምልክታ ቁጽሪ 128/2017” ተባሂሉ ክጥቀስ ይከኣል።

ዓንቀጽ 3 ኣመዳድባ መሸጣ ዋጋ ተለጠፍቲ ቴምብር

ተለጠፍቲ ቴምብራት ኣመዳድባ መሸጣ ዋጋኦም ናይ ናቕፋ 0.50 (ሓምሳ ሳንቲም)፣ 1.00 (ሓደ)፣ 2.00 (ክልተ) 3.00 (ሰለስተ)፣ 5.00 (ሓሙሽተ)፣ ከምኡውን 10.00 (ዓሰርተ) ይኸውን።

ዓንቀጽ 4 ዘይተጠቐሱ ሰነዳት

ዝኾነ ኣብ ዓንቀጽ 4 ናይቲ ኣዋጅ ብንጹር ዘይተጠቕሰ ውዕል፣ ስምምዕ ወይ መዘክራቱ ናቕፋ 20.00 (ዕስራ) ቀረጽ ቴምብር ይኽፈሎ።

ዓንቀጽ 5 ምምሕልላፍ

ዋንነትን ምቕያር ኣቃውማ ዋኒነ ትካላትን

1. ምምሕልላፍ ዋንነት ንብረት ብውርሻ፣ ለበዋ፣ ህያብ፣ መሸጣን ወይ’ውን ዝኾነ ካልእ ኣገባባት የጠቓልል።

2. እቲ ዝመሓላለፍ ዋንነት ንብረት ካብ ሰብኣይ ናብ ሰበይቱ ወይ ካብ ሰበይቲ ናብ ሰብኣያ ምስ ዝኸውንን ሓቅነቱ ብቤት ፍርዲ ምስ ዝረጋገጽን እቲ ዝኽፈል ቀረጽ ቴምብር ብመጠን ፍርቂ ዋጋ ግምት ናይቲ ንብረት ይኸውን።

3. ሓደ ዓይነት ንግዳዊ ማሕበር ናብ ካልእ ማሕበር ኣቃውማኡ እንተቐይሩ ቀረጽ ቴምብር ኣይክፈሎን። ኮይኑ ግን ሓደስቲ ኣባላት ማሕበር ብመንጽር ዋጋ ንዋታዊ ወፈያኦም ቀረጽ ቴምብር ይኸፍሉ።

ዓንቀጽ 6 ክፍሊት ቅጥዕታት

ነፍሲ-ወከፍ ቅዳሕ ቅጥዒ፣ ቅጺ ሰራሕተኛታት ግብሪ፣ ግብሪ ኤክሳይዝን መረጋገጺ ምስክራትን ናቕፋ 5 (ሓሙሽተ) ቀረጽ ቴምብር ይኽፈሎም።

ዓንቀጽ 7 ኮሚቴ ሸነና ኣብ ሞንጎ ንብረት ዘመሓላልፍን

ዝመሓላለፈሉን ሰብ ዝተሰማማዑሉ ዋጋ ንብረት ብክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ቅቡል ምስ ዘይከውን፣ ብሚኒስተር ብዝቐውምን ኣቦ/ኣደ መንበርን ተወሰኽቲ ኣባላትን ዘለዉዎ ኮሚቴ ዋጋኡ ይውሰን።

ዓንቀጽ 8 ቅብሊታትን ማሕተማትን

1. ዝኽፈል ቀረጽ ቴምብር ናቕፋ

50 (ሓምሳ)ን ልዕሊኡን ምስ ዝኸውን ወይ ዓይነትን ባህርን ናይቲ ሰነድ ምስ ዝጠልብ፣ ብቅብሊት ጥራይ ይፍጸም።

2. ንህዝቢ ምርኢት ኣብ ዝዳለወሉ ቦታታት መእተዊ ቲኬት ምስ ዝድለ፣ ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር መሕተሚ ፍቓድ ይህብን ድሕሪ ሕትመት ቲኬታት ድማ ግቡእ ቀረጽ ቴምብር ምኽፋሉ ኣረጋጊጹ ደረቕ ማሕተም ይገብረሉ።

ዓንቀጽ 9 ተቘጻጸርቲ

ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር፣ ከፈልቲ ግብሪ ኣብ ሰነዳት ትኽክለኛ ቀረጽ ቴምብራት ከምኡውን ቴምብር ዝተለጠፎም ዝሕተሙ ወረቓቕቲ ምልጣፎምን ዘይምልጣፎምን ንምርግጋጽ

ኣብቲ ንግዲ ዘካይድሉ ቦታ ተቘጻጸርቲ ክልእኽ ይኽእል።

ዓንቀጽ 10 ምቕራብ ቴምብራትንቴምብርዝተለጠፎም ዝሕተሙ ወረቓቕትን

ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር፣ ቴምብር ወይ ቴምብር ዝሕተሙ ዝተለጠፎም ወረቓቕቲ የቕርብ ወይ ይሸይጥ።

ዓንቀጽ 11 ምምዛዝን ምውሳን ዓስቢን

1. ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር፣

ቴምብር ወይ ቴምብር ዝተለጠፎዎም ዝሕተሙ ወረቓቕቲ ዝሽጡ ሰባት ይመዝዝን ክፍሊት ዓስቦም ይውስንን ከምኡውን ንዓስቢ ዝህቡዎ ኣገልግሎት 10% (ዓሰርተ ሚእታዊት) ካብ መሸጢ ዋግኦም ኣጉዲሉ ይቕርበሎም።

2. ቴምብራት ወይ ቴምብር ዝተለጠፎም ወረቓቕቲ ክሽጡ ዝደልዩ ሰባት ብክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ተዳልዩ ኣብ ዝዕደል ቅጥዒ ምልክታ የቕርቡ።

3. ኣብ ንኡስ ዓንቀጽ (2) ናይዚ

ዓንቀጽ’ዚ ተጠቒሱ ዘሎ ቅጥዒ ምልክታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ናቕፋ 20.00 (ዕስራ) እናተኸፈለሉ ይዕደል።

ዓንቀጽ 12 ግዴታታት ዝተመዘዙ ሰባት

ቴምብር ወይ ቴምብር ዝተለጠፎ ዝሕተሙ ወረቐት ክሸጡ ዝተመዘዙ ሰባት፦

1. ኣብ መስኮት ወይ ኣብ ካልእ ዝርአ ቦታ ናይ ድኳኖም “ሸያጢ ቴምብር” ዝብል ጽሑፍ ይልጥፉ፡

2. ቴምብር ወይ ቴምብር ዝተለጠፎ ወረቓቕቲ ካብ ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ይዕድጉ፣ ከምኡውን

3. ኣብ’ዚ ሕጋጋት’ዚ ዝተዘርዘሩ ኩሎም ዓይነት ቴምብርን ቴምብር ዝተለጠፎም ወረቓቕትን ኣብ መኽዘን ይሕዙ።

ዓንቀጽ 13 ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉ

እዚ ሕጋጋት’ዚ ኣብ ጋዜጣ ኣዋጃት ኤርትራ ተሓቲሙ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ይውዕል።

ኣስመራ 13 መጋቢት 2017፣

ብርሃነ ሃብተማርያም ሚኒስተር ፋይናንስ

You may also like...